GELİR VERGİSİ

Özelge: Henüz bastırılmamış ders kitabının fotokopi ücreti karşılığı çoğaltarak öğrencilere satılması halinde vergilendirme

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı : 49327596-120[65.GVK.Öz.2015.54]-172 13/06/2016

Konu : Ders Kitabı yazan kişinin henüz bastırmadığı kitabından fotokopi ücreti karşılığı çoğaltarak öğrencilerine vermesi halinde vergilendirme.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Üniversitesinde Prof. ünvanı ile 2547 sayılı kanuna tabi olarak görev yaptığınız, kendinize ait olan teknik mesleki bir ders kitabını (henüz ISBN ve Barkod alınmamış) öğrencilerinizin mağdur olmaması için bir-iki defaya mahsus yılda 40 adet fotokopi yoluyla çoğaltarak karşılığında öğrencilerden fotokopi, kapak ve ciltleme bedeli alacağınız, bu işten dolayı herhangi bir kazancınızın söz konusu olmadığı belirtilerek, bu işlemin ticari bir iş sayılıp sayılmayacağı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilerek, serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması şeklinde tanımlanmış ve bu faaliyetleri devamlı olarak yapanların elde ettikleri kazançlar “serbest meslek kazancı” olarak adlandırılmıştır.

Yine aynı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, serbest meslek faaliyetlerinin arızî olarak yapılmasından doğan kazançlar arızî kazançlar arasında sayılmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazancın, bir takvim yılında toplamının (2016 yılı için) 24.000 TL tutarındaki kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Diğer taraftan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, nakden veya hesaben yaptıkları ödemelerden, istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapacak olanlar belirtilerek hangi ödemelerden tevkifat yapılacağı bentler halinde sayılmış olup, (2) numaralı bent uyarınca, serbest meslek faaliyetlerini icra edenlere yapılacak ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı 18 inci madde kapsamına giren işlerde %17, diğer işlerde ise %20’dir.

Buna göre, kendinize ait teknik ve mesleki bilgi kitabının fotokopilerinin satışı faaliyeti serbest meslek faaliyeti kapsamında olup, kitap çalışmanızın eser niteliği taşıması ve bu durumun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınacak bir belge ile tevsiki halinde; arızî veya sürekli olduğuna bakılmaksızın bu çalışmaların satışı, devri, temlik edilmesi, kiralanması, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında elde edeceğiniz hasılat gelir vergisinden istisna olacaktır.

Öte yandan, yukarıda belirtilen istisna şartlarının sağlanamaması halinde ise söz konusu eserlerin bir işverene bağlılık ve devamlılık arz etmeyecek şekilde bir defaya mahsus olarak icrasından elde edeceğiniz hasılatın arızî serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu kazancın 82 nci maddede belirtilen istisna haddini aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir Cevap Yazın