ÖTV

ŞEHİT YAKINLARINCA ÖTV’SİZ ALINAN ARAÇLAR İÇİN MTV ÖDENİR Mİ?

Vergi mevzuatında vatan için canını feda eden şehitlerimizin arkada bıraktığı dul ve yetimleri için bazı istisnalara tanınmıştır. Bu istisnalardan birisi ÖTV Kanununda yer alan araç alımındaki ÖTV istisnasıdır.

Şehit yakınlarının, Özel Tüketim Vergisi Kanununa 6745 sayılı Kanun ile eklenen ve bazı motorlu taşıt alımlarında şehit yakınlarına taşıt alımında ÖTV istisnasını düzenleyen madde kapsamında aldıkları taşıtlar, otomobil için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) istisnasının söz konusu mudur?

Konuya ilişkin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi hangi şehit yakınlarının hangi taşıtları ÖTV’siz alabileceği hususunu düzenlemektedir. Madde metni aşağıdaki gibidir:

ÖTV Kanunu

Madde 7-

….

8. (6745 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle eklenen bent, Yürürlük; 07.09.2016)(II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

Vergiden müstesnadır.

Bazı şehit yakınları için ÖTV istisnası yukarıda yer verilen bentte açık bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak ÖTV’den istisna edilen araçların MTV’den istisna olduğuna ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda herhangi bir istisna düzenlemesi yer almadığı için, şehit yakınları ÖTV’den istisna olarak aldıkları araçlar için normal mükellefler gibi MTV ödemek durumundadır. 

09.08.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Konuya ilişkin özelge metni aşağıdaki gibidir:


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 18008620-170[2017-704-7]-114869 09.11.2017

Konu : Şehit Yakınının ÖTV’siz İktisap Ettiği Taşıtın MTV’den İstisna Olup Olmadığı

İlgi : 01/08/2017 tarihli ve 174012 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şehit yakını olarak ÖTV istisnasından faydalanarak iktisap ettiğiniz ….. plaka numaralı taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi istisna uygulamasından faydalanıp faydalanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, 197 sayılı Kanunda şehit ailelerine yönelik herhangi bir indirim ve istisna hükmü bulunmamaktadır.

Buna göre, şehit yakını olarak 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi kapsamında ÖTV istisnasından faydalanarak iktisap ettiğiniz taşıtın motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.