BÜTÇE

Devletin Gelir Kalemlerinin Listesi

Devletin veya genel olarak kamunun pek çok gelir kalemi bulunmaktadır? Devlet hangi kalemlerden, kaynaklardan gelir elde eder? Devletin gelir kalemleri nelerdir? Devletin gelir kaynakları nelerdir? Devletin veya kamunun gelir kaynakları esas olarak altı ana başlık altında toplanır:

 1. Vergi Gelirleri,
 2. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
 3. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler,
 4. Faizler, Paylar ve cezalar,
 5. Sermaye gelirleri,
 6. Alacaklardan tahsilat.

Aşağıda Genel Bütçe gelirler kalemleri ana ve alt başlıkları itibariyle sıralanmıştır.

Tablo: Genel Bütçe Vergi ve Diğer Gelir Kalemleri

Vergi Gelirleri

Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler

Gelir Vergisi

 • Beyana Dayanan Gelir Vergisi
 • Basit Usulde Gelir Vergisi
 • Gelir Vergisi Tevkifatı
 • Gelir Geçici Vergisi

Kurumlar Vergisi

 • Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisi Tevkifatı
 • Kurumlar Geçici Vergisi

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

 • Veraset ve İntikal Vergisi

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
 • Beyana Dayanan KDV
 • Tevkif Suretiyle Kesilen KDV
Özel Tüketim Vergisi
 • Petrol ve Doğalgaz Ürünleri (I)
 • Motorlu Taşıtlar (II)
 • Alkollü İçkiler (III-a)
 • Tütün Mamülleri (III-b)
 • Kolalı Gazozlar (III-c)
 • Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar (IV)
 • 6111 S.K Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV
 • 6736 S.K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri
 • 7143 S.K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Şans Oyunları Vergisi
Özel İletişim Vergisi
Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri
6113 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Vergiler

Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler

 • Gümrük Vergileri
 • Ek Mali Yükümlülük
 • İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
 • Diğer Dış Ticaret Gelirleri
Damga Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri
 • Harçlar
 • Yargı Harçları
 • Ticaret Sicil Harçları
 • Esnaf Sicil Harçları
 • Diğer Yargı Harçları
 • Noter Harçları
 • Vergi Yargısı Harçları
 • Tapu Harçları
 • Pasaport ve Konsolosluk Harçları
 • Gemi ve Liman Harçları (VII)
 • İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (VIII)
 • -Avcılık Belgesi Harçları
 • Hidrolik Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretim Lisans Harçları
 • -Diğer İmtiyazname,Ruhsatname ve Diploma Harçları
 • Trafik Harçları
 • Diğer Harçlar
 • – Yurtdışı Çıkış Harcı
 • – Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Harçlar
 • – Özel Güvenlik Harçları
 • – Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kayıt Harcı ve Yıllık Tonaj Harcı
 • – Diğer Harçlar
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
 • Kaldırılan Vergiler Artıkları
 • Bazı Varl. Milli Eko. Kazandırılması Hak. Kan. Uy. Alınan Vergi
 • Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

II-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Mal Satış Gelirleri
Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri
Diğer Değerli Kağıt Bedelleri
Diğer Mal Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri
Diğer Hizmet Gelirleri
Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri
RTÜK Lisans Ücreti
RTÜK Yayın İzni Ücreti
Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli
Yatırımları Teşvik Gelirleri
İletişim Araçları Ruhsatname ve Sertifika Ücretleri
İletişim Araçları Kullanım Ücretleri
GSM 900 Frekans Tahsis Ücreti
Arabuluculuk Sicili Gelirleri
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri
KİT’den Elde Edilen Gelirler
İştirak Gelirleri
Yeniden Değerlendirme Farkları
2.Tip Telekom. Ruhsatı ve Genel İzin Gel.
Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri
Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri
KİT ve İDT’lerden Sağlanan Gelirler
Devlet Hava Mey. İşl. Genel Müdürlüğü’nden
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kur,İşl. Gen.Müdürlüğünden
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndan
Diğer KİT ve İDT’lerden Sağlanan Gelirler
Kurumlar Hasılatı
Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı
Diğer Kurumlar Hasılatı
Kurumlar Karları
Döner Sermayeler
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar
Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından Aktarmalar
Diğer Kurumlar Karları
Kira Gelirleri
Taşınmaz Kiraları
Lojman Kira Gelirleri
Ecrimisil Gelirleri
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Taşınır Kiraları
Ön İzin,İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri
Ön İzin Gelirleri
İrtifak Hakkı Gelirleri
Kullanma İzni Gelirleri
Kiraya Ver. Haz. Ait Taş. El. Edi.Has. ve Tic. Kar Payı Gel.
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Para Basım Gelirleri
İşletme Mük. Tahsil Ol. Amortisman Üc.
Masraf Karşılıkları
Yurt Dışı Dövizli Askerlik Gelirleri
Diğer

III-Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
Proje Yardımları
Özel Gelirler
İç ve Dış Tanıtım Gelirleri
Harita ve Kadastro Bedeli
Saray, Köşk ve Kasır Gelirleri
Basılı Kağıt ve Plaka Satış Gelirleri
Nato Anlaşma Karşılıkları
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Gelirleri
TSK Mal ve Hizmet Satış Geliri
Kara, Deniz ve Hava Taşıt Kira Gelirleri
Organize Sanayi Bölge Gelirleri
Gıda Maddesi Üretim İzin Gelirleri
İletişim Lisans ve Ruhsat Bedeli
Döner Sermaye Karlarından Sermayeye Eklenen Gelirler
Konvertibl Olmayan Konsolosluk Gelirleri
Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış, Hibe ve Yardımlar
Ücretle Yapılacak İş ve Hizmet Karşılıkları
Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri
Hurda Gemi Satış Geliri
Yabancı Uyruklu Öğrenci Eğitim Karşılığı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri
Cami, Mescit ve Kur’an Kursu Müştemilatı Gelirleri
Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen TRT Bandrol Ücretlerinden Ayrılan Gelirler
Diğer Özel Gelirler

IV-Faizler, Paylar ve Cezalar

Faiz Gelirleri
Dış Borcun İkrazından Doğan Alacak Faizleri
Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri
Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri
Takipteki Kurum Alacakları Faizleri
Menkul Kıymetler ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri
Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri ve Pirimli Satış Gelirli
Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri
Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
Diğer Faizler
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Devlet Payları
Mükerrer Sigorta Şirketlerinden Alınan
Petrolden Devlet Hakkı
Madenlerden Devlet Hakkı
Oyun Kağıtları Gelirleri
Petrolden Devlet Hissesi
Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Gelirleri
Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Paylar
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Paylar
Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
Eğitim Özel Geliri (4306 S.K.)
Fonlardan Aktarmalar
Tasfiye Edilen Fon Gelirleri
RTÜK’den Elde Edilen Eğitime Katkı Payı
GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Payları
Evrensel Hizmet Gelirleri
İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
Müşterek Bahis Hasılatından Elde Edilen Gelirler
Bandrol, Kayıt, Tescil Ücret ve Payı
Bağıtlanan Sözleşmelerden Alınan Kurum Payı
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
Trafik Sigorta Payları
İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan Çevre Katkı Payı
Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı Payı
IMKB ve Diğer Kurumlardan Alınan Paylar
Şans Oyunları Hasılatından Ayrılan Kamu Payları
Trafik Muayyene Ücreti Hazine Payı
Kiraya Verilen Hazineye Ait Taşınmazl. Elde Ed. Hasılat ve Ticari Kar.
Mahalli İdare Gelirlerinden Ayrılan Paylar
Elektronik ve Haber. Sekt.İliş.ARGE ve Eğt.Faal
Evrensel Posta Hizmeti Gelirleri
Yerli ve Yabancı Film Gös. Alınan Eğlence V. Gen. Büt. Payı
Askeri Kantin ve Askeri Müze Gelirlerinden Alnan Hazine Payı
6001 S.K. 30. Md. 5. F. Ger. Tahsil Edilen Gelirler
5846 Sayılı Kanunun 44. Maddesi Gereğince Alınan Paylar
4634 S. Şeker Kanununun 2/A md.Gereğince Alınan Katılım Payı
Diğerlerinden Alınan Paylar
Maden İşletmelerinden Alınan Pay
Diğer Paylar
Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı
Yeşil Kartlılardan Tedavi Katılım Payı
Diğerlerinden Alınan Paylar
Para Cezaları
Yargı Para Cezaları
İdari Para Cezaları
Trafik Para Cezaları
Karayolu Taşıma K.Göre Al. İd. Para Cezaları
Çevre İdari Para Cezaları
Diğer İdari Para Cezaları
Pay Ayrılan İdari Para Cezaları
Trafik Para Cezaları
Şeker Kan. Göre Alınan İdari Para Cezaları
Elektrik Piy. Kan. Uy. Al. İdari Para Cezaları
Diğer Pay Ayrılan İdari Para Cezaları
Vergi Cezaları
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları
Vergi Barışı TEFE Tutarı
Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
Vergi Barışı Kıy. Mad. ve Ziynet Eşyası Beyanı
6111 S.K Kapsamında Geç Ödeme Zammı
6111 S.K Kapsamında TEFE/ÜFE Tutarı
6111 S.K Kapsamında Katsayı Tutarı
6552 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
6552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı
6552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
6736 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
6736 S.K Kapsamında TUFE-UFE Tutarı
6736 S.K Kapsamında Katsayı Tutarı
7020 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
7020 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı
7020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
7143 S. Kanunun 10. Md. 13. Fıkrasına Göre Tahsil Ed. Gelir.
Usulsüzlük, Vergi Zıyaı ve Kaçakçılık Cezaları
Diğer Vergi Cezaları
Diğer Para Cezaları
Düşük Olan Değerleme Tutarları
Zamanında Ödenmeyen Üc. Gel. Al. Gelirler
Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
Hazine Alacağına Dön.Toh. Kredil. Gec. Zammı
Trafik Muayenesi Para Cezaları
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları
Diğer Çeşitli Gelirler
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
Hazine Alacağına Dön. Toh. Kredi Gelirleri
Para Farkları
Kişilerden Alacaklar
Afetlerde Kullanılacak Gelirler
Orman Köylülerini Kalkındırma Gelirleri
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Gelirleri
Milli Parkları Koruma ve Geliştirme Gelirleri
Mera Gelirleri
4632 S. K.un Ek 1 inci M. Ger.Tahsil Edilen Dev. Kat. Tut.
6360 s.K.Geçici M 1/25 F.Gereğince Alınan Gelirler
YİKOB’lar Tarafından Yürütülecek Hz. Karş.Elde Ed. Gelirler
6360 s.K. Kapsamında Diğer Geçici Gelirler
Yargılama Giderleri Karşılığı Tahsil Edilen Gelirler
6100 S. K. Ger. İd. Öd. Gid. Av. Kullanılma Tut. İl. Gel Tah
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Resürans Prim
3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi Kapsamında Tahsil Edilen Yapı Kayıt Belgesi Gelirleri
Bedelli Askerlik Gelirleri
Pay Ayrılmayan Kaldırılan Fon Artıkları
Yukarıda Tanımlanmayan D. Çeş. Gelirler

V-Sermaye Gelirleri

1.Taşınmaz Satış Gelirleri
Lojman Satış Gelirleri
Sosyal Tesis Satış Gelirleri
Diğer Bina Satış Gelirleri
Arazi Satışı
Arsa Satışı
DSİ Gn. Müd.ne Tahsisli Taşınmaz Satışı (4706 S.K)
2B Taşınmazlarının Satış Gelirleri (6292 Sayılı Kanun 6.Md.)
Proje Alanlarındaki 2/B Taşınmazlarının Dev.Elde Ed.Gelirler
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış Gelirleri (6292/12.md)
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış Gelirleri (4706 S.K)
Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri
2.Taşınır Satış Gelirleri
Taşınır Satış Gelirleri
Taşıt Satış Gelirleri
Stok Satış Gelirleri
Diğer Taşınır Satış Gelirleri
3.Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
4.Diğer Sermaye Satış Gelirleri
Enerji Dağıtım ve Santralleri Devri Geliri
Telekom Hisse Satış Geliri
Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri

VI-Alacaklardan Tahsilatlar

1.Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
Belediyelerden
Kamu Teşebbüs., Döner Sermayelerden
Tarım Kredi Kooperatiflerinden
Diğer Teşebbüslerden
Diğer Döner Sermaye İşletmeleri’nden
Ziraat Bankası’ndan
Kalkınma Bankasından
Diğer Mali Kurumlardan
Diğer Fonlardan
Diğerlerinden
Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilatlar
Özel Teşebbüslerden
Hane Halklarından
Diğerlerinden
2.Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat

2 replies »

 1. En büyük geliri gelirlerdir. Bunlar içinde gelir vergisi, ÖTV, Dahilde alınan KDV, İthalde Alınan KDV … diye sıralanabilir.

 2. Merhabalar,

  En büyük gelir kalemini soracak olusak;
  Şahıslardan alınan gelir vergisi mi yoksa kurumlar mı öne çıkıyor?

  Saygılarımla

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.