GENEL

Tarımsal Amaçlı Su Tesliminde KDV Oranı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 46480499-130[2016/1658]-42903 18.08.2017

Konu : Tarımsal Amaçlı Su Tesliminde KDV Oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Genel Kurulunun 10.05.2016 tarih ve 18 sayılı kararına istinaden … Genel Müdürlüğünüze devredilen sulama göletlerinin havzasında yer alan tarım arazilerinin sulanması işi için vatandaşlardan tahsil edilecek tarımsal sulama bedellerinden katma değer vergisi alınıp alınmayacağı, alınacaksa hangi oranda alınacağı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-h maddesinde, zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri KDV den istisna edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak, KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin II.F/4.8 başlıklı “Zirai Amaçlı Su Teslimleri ile Arazi Islahına Ait Hizmetler” bölümünde ise;

“Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler KDV’den müstesnadır. Dolayısıyla söz konusu teslim ve hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanmaz.

Zirai amaçlı su teslimlerinde, istisnanın uygulanması açısından suyu teslim edenin statüsünün bir önemi yoktur.

Perakende içme suyu teslimlerinde ise istisnanın uygulanabilmesi için teslimin köy tüzel kişiliği tarafından ve köyde ikamet edenlere yapılması şarttır. Köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu teslimlerinde istisna uygulanması söz konusu olmaz.

Arazi ıslahına ait hizmetlerde ise istisnanın uygulanabilmesi için, hizmetin, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birlikleri tarafından yapılması gerekir.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar doğrultusunda, DSİ …Bölge Müdürlüğü’nden Genel Müdürlüğünüze devredilen sulama göletlerinin havzasında yer alan tarım arazilerinin sulanması işi için yapılacak zirai amaçlı su teslimleri KDV’ den istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.