VERGİ USUL

Özelge: Banka kredisiyle alınan aktife kayıtlı aracın kredi türünde değişiklik yapılması halinde faizlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği.

PDF Formatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-1020   20/07/2011

Konu: Banka kredisiyle alınan aktife kayıtlı aracın kredi türünde değişiklik yapılması halinde faizlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest meslek faaliyetinizden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, aktifinizde kayıtlı mesleki faaliyetlerinizde kullandığınız taşıt için önce ticari kredi kullandığınız ve ilerleyen zamanda daha hesaplı hale gelmesinden ötürü söz konusu ticari krediyi bireysel tüketici kredisi ile kapattığınız belirtilerek, kredinin türünde yaptığınız bu değişiklik nedeniyle aktifinizde kayıtlı taşıt için ödemekte olduğunuz bireysel tüketici kredisine ait faizlerin gider yazılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin 4’üncü bendinde mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil) gider yazılacağı, 5 numaralı bendinde ise kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında kullanılan krediler nedeniyle ödenen faizlerin iktisadi kıymetin maliyet bedeline eklenecek kısmı ile doğrudan gider yazılacak kısmının tespitinde değerleme hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak 163 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, envantere dâhil edilen taşıtın satın alınması için bankalardan alınan ticari kredi için ödenen faizlerin, bu iktisadi kıymetin iktisap tarihinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar olan kısmının maliyete eklenmesi zorunludur. Bu tarihten sonra tahakkuk eden kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi suretiyle amortismana tabi tutulması veya doğrudan gider olarak muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, mükelleflerin iktisaptan sonraki yıllarda ortaya çıkan kredi faizlerini, ilgili bulundukları yılda doğrudan gider yazma veya amortisman yoluyla itfa etme şeklindeki tercihlerini başlangıçta yapmaları gerekmektedir. Başlangıçta doğrudan gider yazma yolunun seçilmesi halinde, daha sonraki yıllarda bu tür giderlerin sabit kıymetin maliyetine eklenerek amortisman yoluyla itfa edilmesi veya daha önce amortisman yoluyla itfa edilmekte iken sonradan doğrudan gider yazma yoluna gidilmesine kanunen imkan bulunmamaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, kredilere ilişkin faiz giderlerinin maliyet bedeline dahil edilmesi veya gider olarak dikkate alınması konusunda 163 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan düzenlemede kredi türüne ilişkin herhangi bir sınırlama mevcut olmayıp, aktifinizde kayıtlı binek aracının iktisabı için aldığınız ticari krediyi ödemek üzere yeniden aldığınız tüketici kredisinin tamamını, ticari kredi borcunuzu ödemek için kullandığınızı belgelerle kanıtlamanız halinde, söz konusu tüketici kredisinin faizlerinin aracın iktisap tarihinden hesap dönemi sonuna kadar geçen süreye isabet eden kısmı hariç olmak üzere gider yazılabileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.