KATMA DEĞER VERGİSİ

KDV Genel Uygulama Tebliğinde 27 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan Değişiklikler

15 Ekim 2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazetede Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:27) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler:

1- Belediye ve Diğer Bazı Kurum ve Kuruluşların İktisap Edecekleri Minibüslerde KDV istisnasına ilişkin Açıklama: 

27 Seri No.lu Tebliğin 1 inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.1) bölümünün altıncı paragrafında yapılan ifade değişikliğiyle, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek minibüslerin KDV istisna kapsamında olduğu yönünde açıklama yapılmıştır.

2- “27 Seri No.lu Tebliğin” 2 nci maddesiyle, Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlerde KDV istisnasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

3- “27 Seri No.lu Tebliğin” 3 üncü maddesiyle; konut veya iş yeri teslimlerinde KDV istisnası uygulanmasında; alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinin Türkiye getirilen döviz kapsamında değerlendirilme şartları belirlenmiştir. Bu şartlar: 

“Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferleri;

– Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya

– Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi

kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.”

şeklindedir.

4- “27 Seri No.lu Tebliğin” 2 nci maddesiyle, Türkiye Diyanet Vakfına Yapılan Belli Nitelikteki Teslim ve Hizmetlerin KDV istisnası Kapsamında Olduğu belirtilmiştir.

5- Nihai yargı kararı olmadan da İTUS ve HİS uygulamasından yararlanma imkânı getirilmiştir.

Tebliğin 5 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/B-3.) ve (IV/C-3.) bölümlerinde yer alan “nihai” ibareleri Tebliğ metninden çıkarılmıştır. Bilindiği üzere, KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca kendilerine İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sertifikası veya Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) sertifikası verilen mükelleflerden vergi borcunu ödemeyenlerin sertifikası iptal edilmektedir.

Tebliğ ile yapılan değişiklik öncesinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/B-3.) ve(IV/C-3.) bölümlerinde, takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen kaldırılması halinde; yargı kararının İdareye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde “İTUS” veya “HİS Uygulaması” kapsamında işlem yapılabileceği belirtilmekte idi.

“Nihai” ibaresinin Tebliğin ilgili bölümlerinden çıkarılması şeklindeki Tebliğ değişikliği ile; İTUS ve HİS uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesi için “nihai yargı kararı” aranması şartı kaldırılmış, ilk derece mahkemesinin (vergi mahkemesi) kararı ile vergi borcunun kaldırılması durumunda da, mükellef hakkında İTUS ve HİS uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

17.10.2019

Hasan AYKIN

 

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.