Damga Vergisi

Damga Vergisine Konu Muamelenin Bulunmadığı Dönemde Damga Vergisi Beyannamesi Verilmek Zorunda mı?

Sürekli damga vergisi mükelleflerinin damga vergisine konu muamelelerinin bulunmadığı dönemlerde damga vergisi beyannamesi verip vermeyeceği veya konunun bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesine gerek bulunup bulunmadığı konusunda Vergi İdaresine sorulan soruya ilişkin idarenin verdiği özelge aşağıdaki gibidir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı :B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2011/42-223 30/12/2011

Konu : Sürekli damga vergisi mükelleflerinin damga vergisine konu muamelelerinin bulunmadığı dönemlerde damga vergisi beyannamesi ve bildirim vermeyeceği hk.

İlgi : … tarihli özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, sürekli damga vergisi mükellefiyet kaydınızın bulunduğu belirtilerek damga vergisine konu muamelelerinizin bulunmadığı dönemlerde damga vergisi beyannamesi verip vermeyeceğiniz hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 16 ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan kurum ve kuruluşlar sayılmış, bu kapsamda anonim şirketlerin de zorunlu olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirmesi gerektiği hususu belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 43 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan veya ihtiyarilik kapsamında olup sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içerisinde beyan etmeleri gereken damga vergisinin bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmadığı, ancak keyfiyetin bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak 46 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile keyfiyetin yazı ile vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin kanuni süresinde beyan etmesi gereken damga vergisi bulunmaması halinde, damga vergisi beyannamesi verilmesine veya durumun yazı ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 


46 SERİ NO’LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 22/06/2006
Resmi Gazete No: 26206
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) 5281 sayılı Kanunla değişik 15 inci maddesinde; “Damga vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir. Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü ile, 18 inci maddesinde de “Bu Kanunda gösterilen haller dışında Damga Vergisi makbuz karşılığında ödenir. Maliye Bakanlığı makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen maddelerde yer alan hükümlerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan veya ihtiyarilik kapsamında olup sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmadığı ancak keyfiyetin bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi gerektiğine ilişkin 12(2), 32(3) ve 43(4) seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu bildirim yükümlülüğü ile, damga vergisine tabi bir kağıdın düzenlenmemesi sebebiyle ödenecek damga vergisinin bulunmadığı aylarda, mükelleflerin vergi daireleri tarafından yakından izlenebilmesi amaçlanmıştır.

Ancak, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin vermek zorunda olduğu söz konusu bildirim uygulamasının; gerek vergi dairelerinin gerekse mükelleflerin iş yükünü arttırdığı ve çeşitli ihtilaflara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede bundan böyle, sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde, keyfiyeti bir yazı ile vergi dairesine bildirmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır.

Önceki Tebliğlerin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

1 ) 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 ) 22/6/1977 tarihli ve 15982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 ) 30/4/1998 tarihli ve 23328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4) 4/2/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.