E-VERGİLEME

E-Deftere Geçiş Zorunluluğu: Kimler e-Defter Tutmak Zorunda? Şartlar Neler?

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğuna ilişkin şart ve sürelere ilişkin belirlemeler yapıldı. Tebliğe göre;

  • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler,
  • Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler

için e-deftere geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda e-Deftere geçiş zorunluluğu kapsamında e-fatura ve diğer belgelerle ilgili olarak yayımlanan 509 sıra no.lu VUK Genel Tebliği hükümleri ile e-faturaya geçiş ile ilgili önceki düzenlemelerin birlikte dikkate alınması gerekmektedir.

e-Faturaya geçiş için daha önce 10 milyon lira olan limit 2018 veya 2019 yıllarında 5 milyon TL ve üzeri brüt satış veya ciro olarak yeniden belirlenmiştir. Eski düzenlemeye göre 2018 yılında 10 milyon TL ve üzeri olanlar 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğunda iken, 2018 veya 2019 yıllarında 5 milyon TL ve üzeri brüt satışları olanlar ise e-Faturaya geçtikleri dönemi takip eden hesap dönemi başından itibaren e-Defter kullanma zorunluluğu kapsamına girecektir. Aşağıdaki tabloda e-faturaya 01.07.2020 tarihinde geçmek zorunda olan mükellefler bu tarihi takip eden hesap dönemi başı olan 01.01.2021 tarihinde e-Deftere geçmek zorundadırlar.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde mükellef grupları ve rakamsal limitler itibariyle e-Defter kullanma zorunluluğuna geçiş tarihleri aşağıdaki gibidir:

e-Defter Kullanma Zorunluluğu Kapsamına Girenler   e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gereken Tarih

2018 yılında 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını sağlayan mükellefler

1/1/2020

2018 veya 2019 hesap dönemlerinde 5 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olma (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını  sağlayan mükellefler

1/1/2021

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler

1/1/2021

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

1/1/2021

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi gerektiğinden,

1/1/2020

19/10/2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler

1/1/2020

Ayrıca Gib Başkanlığı, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Defter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.

05.11.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.