BÜTÇE

MALİ İSTATİSTİK NEDİR?

Mali İstatistik Yönetmeliği’nde mali istatistik; “genel yönetim sektörü kapsamındaki idarelerin gelir, gider, varlık, yükümlülük ve öz kaynaklarına ilişkin bilgiler sunan ve istatistiki temellere dayanılarak oluşturulan konsolide mali tablolar” şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer bir ifade ile genel yönetim mali istatistikleri, merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler alt sektörlerinin tamamının gelirlerini, harcamalarını, varlık ve yükümlülüklerini konsolide olarak gösteren mali tablolardır.

Mali istatistik tabloları 2017 yılına kadar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (GYMY) doğrultusunda hazırlanmaktayken, 2017 yılında uygulama değişikliğine gidilerek mali istatistiklerin hazırlanması ve yayımlanmasında uygulanacak usul, esas, ilke ve standartların kapsamını düzenleyen ayrı bir Mali İstatistik Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik, mali istatistiklerin hazırlanmasına esas teşkil edecek uluslararası standart olarak Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun yayımlamış olduğu Devlet Mali İstatistikleri Kılavuzu 2014 (Government Financial Statistics Manual-GFSM 2014)’ ü esas almakta olup, 2017 mali yılından itibaren Yönetmelik ve Kılavuz ile uyumlu bir tablo seti hazırlanmaya başlanmıştır (1)

Categories: BÜTÇE

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.