GENEL

GENEL VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Günlük hayatta çok kez gerekli olabilen genel vekaletname örneği ektedir. Ancak böyle bir vekaletname verirken ilgili kişiye her şeyinizi emanet ettiğinizin farkında olmanız tavsiye edilir.

GENEL VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava, icra takibi ve ihtilaflardan dolayı T.C. yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kurumlarının özellikle T.C Nüfus Müdürlükleri ve Tapu Sicil Müdürlükleri dahil olmak üzere her kısım ve derecesinde her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğü, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza,yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, mürafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, hakim, bilirkişi, şahit, katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, davanın tamamını ıslah etmeye, dava nakline,duruşmalara katılmaya, evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularla kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulma yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, temyiz talebinden vazgeçmeye, temyizden feragate, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile de başkalarını tevkil, teşrik ve azle bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan feragate ve feragati kabule yetkili ……… Barosu Avukatlarından ……………………. adresinde bulunan Av. ………. “i (TC No:……)  vekil tayin ettim.

Vekil Eden

Categories: GENEL

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.