konaklama vergisi

KONAKLAMA VERGİSİ, MÜKELLEFİ, MATRAHI, BEYANI ÖDENMESİ

Konaklama Vergisi Nedir?

Konaklama Vergisi, 7194 sayılı Kanunla hukuk sistemimize yeni giren bir vergi türüdür.

Konaklama vergi pek çok ülkede uygulanmaktadır. Otel vergisi, (Hotel tax), Belediye Konaklama Vergisi (Municipal Accommmodation Tax) olarak isimlendirilmektedir. Yurtdışı uygulamaların en önemli özelliği, konaklama vergisinin ya tamamen belediyelerce alınması veya belediyelere bu vergilerden pay verilmesidir. Konaklama vergisinin tamamının veya bir kısmının ilgili konaklamanın yapıldığı yerdeki belediyeye verilmesi, kısa süreli konaklama nedeniyle belediye hizmetlerinden yararlananların, belediye harcamalarına katkıda bulunması amacını taşır.(1)

Kanunda konaklama vergisinden ilgili belediyelerin doğrudan pay alması şeklinde bir düzenleme mevcut değildir. Bunun anlamı, söz konusu verginin tamamı Genel Bütçeye gelir kaydedilecektir.

Konaklama vergisi 5194 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Madde ile 6802 sayılı Kanunun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga başlığı “Konaklama Vergisi” şeklinde ve mülga 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte a yeniden düzenlenmiştir.

Hangi Hizmetler Konaklama Vergisine Tabidir?

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

Konaklama Vergisinin Mükellefi, Vergiyi Doğrun Olay, Matrah ve Oranı

Konaklama vergisinin mükellefi, Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) sunanlardır.

Vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir.

Konaklama vergisinin matrahı,verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı% 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. Geçici madde ile 2020 yılında %1 olarak uygulanacak.

Konaklama Vergisi Üzerinden KDV Alınır mı?

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Konaklama Vergisinden İstisna Olan Hizmetler Nelerdir?

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama Vergisinin Vergilendirme Dönemi Nedir?

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi

Konaklama vergisi, 01 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.