FORMLAR TABLOLAR

İNGİLİZCE-TÜRKÇE GELİR TABLOSU (STATEMENT OF INCOME)

STATEMENT OF INCOME (GELİR TABLOSU) excel formatı için TIKLAYINIZ.

60 BRÜT SATIŞLAR GROSS SALES
600 Yurtiçi Satışlar Domestic Sales
601 Yurtdışı Satışlar Export Sales
602 Diğer Gelirler Other Income
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) SALES DEDUCTIONS
610 Satıştan İadeler(-) Sales Returns
611 Satış İskontoları(-) Sales Deductions
612 Diğer İndirimler(-) Other Deductions
NET SATIŞLAR NET SALES
62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-) COST OF SALES
620 Satılan Mamuller Maliyeti(-) Cost of Goods Sold (Product)
621 Satılan Ticari  Mallar Maliyeti(-) Cost of Goods Sold (Trade)
622 Satılan Hizmet Maliyeti(-) Cost of Services Rendered
623 Diğer Satışların Maliyeti(-) Cost of sales (Other)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES
63 FAALİYET GİDERLERİ(-) OPERATING EXPENSES
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) Research & Development Expenses.
631 Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-) Mark. Selling & Distribution Expenses
632 Genel Yönetim Giderleri(-) General Administration Expenses
FAALİYET KARI VEYA ZARARI OPERATING PROFIT OR LOSS
64 DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR INCOME/ PROFIT FROM OTHER OPERATIONS
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Dividend Income From Affiliate
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Dividend Inc. From Subsidiaries
642 Faiz Gelirleri Interest Income
643 Komisyon Gelirleri Commission Income
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Provisions No Longer Required
645 Menkul Kıymet Satış Karları Profit on Sale of Marketable sec
646 Kambiyo Karları Profit From Foreign Currency
647 Reeskont Faiz Gelirleri Rediscount Interest Gains
649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar Other Operational Incomes
65 DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-) EXP. AND LOSSES FROM OTHER OPERATIONS
653 Komisyon Giderleri (-) Commission Expenses
654 Karşılık Giderleri (-) Provisions
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) Loss on Sale of Marketable sec
656 Kambiyo Zararları (-) Exchange Rates Losses
657 Reeskont Faiz Giderleri (-) Rediscount Interest Expense
659 Diğer Gider ve Zararlar (-) Other Ordinary Exp. Losses
66 FİNANSMAN GİDERLERİ(-) FINANCIAL EXPENSES
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Financial Expenses (Short Term)
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Financial Expenses (Long Term)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR  INCOME/ PROFIT FROM OTHER OPERATIONS
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR NON-OPERATIONAL REVENUES / P
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Prior Period Revenues / Profit
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Other Non-Operational Revenues/Profit
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) EXTRA ORDINARY EXPENSES LOSSES
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) Idle Capacity Expenses Losses
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Prior Period Expenses Losses
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) Other Extra Ordinary Expenses/Losses
69 690.DÖNEM KARI VEYA ZARARI INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD
691 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) Prov/Taxes Statutory Obligations.
692.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI NET PERIOD PROFIT OR LOSS

 

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.