KATMA DEĞER VERGİSİ

Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası 3 yıl uzatıldı.

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle; makine ve teçhizat teslimlerinde istisnayı düzenleyen Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu maddesinin 31.12.2019 tarihinde dolacak olan yürürlük süresi;  31.12.2022 olarak değiştirildi. Aynı düzenleme, yürürlük süresini iki yıl daha uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Söz konusu değişiklik sonrası madde metni aşağıdaki gibidir (Değişiklik ve ilave kırmızı olarak işaretlenmiştir.)

“Geçici Madde 39

17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya (7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen ibare) Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamındaki makina ve teçhizat ile ilgili liste 5 Mayıs 2018 tarihli R.G’de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  belirlenmiştir. Söz konusu liste GTİP numaraları itibariyle aşağıdaki gibidir. Sanayi sicil belgesi olup imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın aşağıdaki listedeki eşyadan olması gerekmektedir.

G.T.İ.P. NO EŞYANIN TANIMI
8402.19.10.00.00 Alev borulu kazanlar
8402.19.90.00.11 Duman borulu kazanlar
8402.19.90.00.19 Diğerleri
8402.20.00.00.00 Kızgın su kazanları
8402.90.00.10.11 Ondüle külhanlar
8402.90.00.90.12 Buhar domları
8403.10.10.00.00 Dökme demirden olanlar
8403.10.90.00.00 Diğerleri
8404.10.00.10.00 Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar
8404.10.00.90.13 Buhar ve ısı akümülatörleri
8404.10,00.90.15 Gaz tasarruf cihazları
8404.10.00.90.19 Diğerleri
8406.10.00.00.00 Deniz taşıtlarına ait türbinler
8411.12.80.90.00 Diğerleri
8411.22.20.90.00 Diğerleri
8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.60.31.90.19 Diğerleri
8413.81.00.00.00 Pompalar
8414.80.28.90.00 Diğerleri
8414.80.75.90.00 Diğerleri
8416.10.10.00.00 Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar
8416.10.90.00.00 Diğerleri
8416.20.10.00,00 Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)
8416.20.20.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
8416.20.20.00.19 Diğerleri
8416.20.80.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
8416.20.80.00.19 Diğerleri
8416.30.00.00.00 Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıdan ve benzeri cihazları dahil)
8417.20.90.00,00 Diğerleri
8417.80,50.00.00 Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
8418,69.00.91.00 Komple soğutma tesisleri
8418.69.00.99.19 Diğerleri
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19,00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.12 Güneş enerjili su ısıtıcıları
8419.19.00.00.19 Diğerleri
8419.20.00.00.19 Diğer sterilizatörler
8419.50,20.00.00 Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri
8419.50.80.00.00 Diğerleri
8419.81.20.00.19 Diğerleri
8419.81.80.00.00 Diğerleri
8419.89.98.90.12 Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar
8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler)
8421.21.00.00.00 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.39.15.00.00 Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar
8421.99.90.00.19 Diğerleri
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.30.90.10.00 Basküller
8426.11.00.00.00 Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri
8426.12,00.10.00 Hareketli kaldırma çerçeveleri
8426.19.00.00.11 Gantri vinçler
8426.19.00.00,12 Köprü vinçler
8426,19.00.00.13 Raylı taşıyıcı vinçler
8426.19.00.00.19 Diğerleri
8426,91.90.00.00 Diğerleri
8428.10.20.90.11 insan taşımaya mahsus olanlar
8428.10.20.90.12 Yük taşımaya mahsus olanlar
8428.10.20.90.19 Diğerleri
8428.10.80.90.00 Diğerleri
8428.39.90.90.00 Diğerleri
8428.40.00.00.00 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar
8428.90.79.00.00 Diğerleri
8428,90.90.90.00 Diğerleri
8429.19.00.00.11 Buldozerler
8429,20.00.00.12 Toprağın tesviyesine mahsus makinalar
8429.30.00.00.00 Skreyperler
8429.51.10.90,19 Diğerleri
8429.51,99.90.19 Diğerleri
8429.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler
8429.59.00.10.11 Beko loder
8429.59.00.10.19 Diğerleri
8430.31.00.00.00 Kendinden hareketli olanlar
8430.39.00.00.00 Diğerleri
8430.61.00.00.11 İtilen ve çekilen yol silindirleri
8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları
8434.20.00.00.19 Diğerleri
8436.10.00.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
8436.21.00.00,12 Civciv büyütme makina ve cihazları
8436,29.00.00.12 Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç)
8436,29.00,00.13 Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar
8436.29.00.00.19 Diğerleri
8437.10.00.00.00 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10,11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80,00,10.12 Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80,00.10.19 Diğerleri
8437.80.00.90.00 Diğerleri
8438.10.10.00.00 Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar
8438.20.00.00.00 Şekerleme, kakao veya çikolata İmaline mahsus makina ve cihazlar
8438,60.00.00.13 Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.80,10.10.00 Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina
8438.80.91.00,00 içeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar
8441.20.00.00.19 Diğerleri
8442.30.00.90.12 Yazı program matrisleri
8445.19.00.10.00 Saw -gin çırçır makinaları
8447,11.00.00.11 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.20.20.00.13 Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları
8447.20.20.00.14 Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları
8447.90.00.00.12 Şerit ve kaytan yapan makinalar
8451.29,00.00.00 Diğerleri
8451.30.00.00.00 Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)
8451.40.00.00.11 Sanayide kullanılan yıkama makinaları
8451.40.00.00.13 Boyama makinaları
8451.80.80.00.00 Diğerleri
8453.10,00.00.00 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8455.10.00.00.00 Boru imaline mahsus hadde makinaları
8455.21.00.00.12 Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları
8456.11.90.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.19.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.90.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.30.90.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.40.00,00.00 Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar
8456.90.00.10.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8457.20.00.00.00 Tek istasyoniu tezgahlar
8457.30.90.00.00 Diğerleri
8458.11.80.00.11 Alın torna tezgahları
8458.11.80.00.12 Bandaj torna tezgahları
8458.11.80.00.13 Eksantrik torna tezgahlan
8458.11.80.00.16 Torna otomatları (takım devri hareketi ile)
8460.90.00.00.11 Rektifiye tezgahları
8461.50.11.00.00 Testeresi daire şeklinde olanlar
8461,50.19.00.00 Diğerleri
8461.50.90.00.00 Dilme tezgahları
8462.10.90.00.19 Diğerleri
8462.21.10.00.00 Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar
8462.29.91.00.00 Hidrolik
8462.29.98.00.00 Diğerleri
8462,31.00.00.11 Makasla kesme tezgahları
8462.39.10.00.11 Makasla kesme tezgahları
8462.39.10.00,19 Diğerleri
8462.39.91.00.11 Makasla kesme tezgahları
8462.39.91.00.12 Presler
8462.39,99.00.11 Makasla kesme tezgahlan
8462.39.99.00.12 Presler
8462.41.90.00.11 Zımbalı kesme tezgahlan
8462.49,10,00.12 Presler
8462.49.90,00,11 Zımbalı kesme makinaları
8462,49.90.00.19 Diğerleri
8462.91.80.10.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
8462.91.80.90.00 Diğerleri
8464.10.00.00.00 Testere makinaları
8464.20.80.00.00 Diğerleri
8464.90.00.00.00 Diğerleri
8465.10.10.00.00 Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar
8465.91.20.00.00 Dairevi testereler
8465.92.00.00.12 Freze makinaları
8465.93.00.00.11 Taşlama makinaları
8465.93.00.00.13 Parlatma makinaları
8465.94.00.00.00 Bükme veya birleştirme makinaları
8465.99.00.00.11 Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar
8465,99.00.00.19 Diğerleri
8468.20.00.00.11 Termoplastik maddeler için kaynak cihazları
8474.10,00.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar
8474.10.00.90.00 Diğerleri
8474.20.00.10.00 Taş kırma makinaları
8474.20.00.90.00 Diğerleri
8474.31.00.00.00 Beton veya harç karıştırıcılar
8474.32.00.00.00 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
8474.39.00.00.00 Diğerleri
8474.80.10.00.00 Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.11 Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makînası)
8474.80.90.00.12 Kiremit ve tuğla veya birlket yapmaya mahsus makina ve cihazlar
8474,80.90,00.13 Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.19 Diğerleri
8477.20,00,00.00 Ekstrüzyon makinaları
8477.51.00.00.12 Sırt kaplamasına mahsus makinalar
8477.80.95.00.00 Kesme, yarma ve soyma makinaları
8477.80.99.00,11 Üç boyutlu (3D) yazıcılar
8477.80,99.00,19 Diğerleri
8479.82.00.00.00 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme,sübye hale getirme makinaları
8479.89.97.90.00 Diğerleri
8480.71.00.00,00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar
8480.79.00.00,00 Diğerleri
8501.33.00.43.00 Çıkış gücü 100 kW,ı geçenler
8501.40.80.13.00 Çıkış gücü 150 kW,ı geçenler
8501.52.20.90,00 Diğerleri
8501.52.30.90.00 Diğerleri
8502.11.80.90.00 Diğerleri
8502.12.00.23.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler
8502.13.20,90.00 Diğerleri
8502.13.40.90.00 Diğerleri
8502.20.40.30.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8504.21.00,00.00 Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.10.00.00 Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.10.00 35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar
8504.22.90.20.00 35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.90.00 Diğerleri
8504.23.00.00.11 Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.23.00.00.19 Diğerleri
8504.31.21.00.00 Gerilim transformatörler
8504.31.80.90.19 Diğerleri
8504.32.00.80.00 Diğerleri
8504.33.00.00.00 Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA,yı geçmeyenler
8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA.yı geçenler
8504.40.90.90.11 Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.90.90.19 Diğerleri
8507.10.20.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
8514.10.10.00.00 Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicillkte kullanılan ocak ve fırıniar
8514.20.10.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8515.80.90.90.00 Diğerleri

 

Söz konusu listenin yayımlandığı 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) için TIKLAYINIZ.

KDV geçici 39 uncu maddede düzenlenen KDV istisnası ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı eki listenin excel formatı için TIKLAYINIZ. 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.