özel iletişim vergisi

2020 Yılında Geçerli Mobil (Cep) Telefon İlk Tesis Özel İletişim Vergisi Tutarı

 

Mobil telefonların ilk tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi 2020 yılı için yeniden belirlendi. Buna göre 01.01.2020 tarihinden itibaren mobil (cep) telefonların ilk defa tesisinde alınacak Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 79 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar 2019 yılında 65 TL olarak uygulanmakta idi.

2020 yılında bu Söz konusu ilk tesis tutarını belirleyen Tebliğ aşağıda sunulmuştur.


27.12.2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 18)

MADDE 1 – (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

(2) 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512) ile yeniden değerleme oranı 2019 yılı için %22,58 olarak tespit edilmiştir.

(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2020 tarihinden itibaren 79,00 TL olarak uygulanacaktır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

27 Aralık 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30991 (2. Mükerrer)
TEBLİĞ
 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.