İDARİ PARA CEZALARI

Tebliği Rekabet Kurulu Para Cezası Alt Limitin Artırılması İle ilgili

31 Aralık 2019 SALI   Resmî Gazete  Sayı : 30995

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2020 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde tespit edilen 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) artış esas alınarak, 1/1/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 31.903 TL (otuzbirbindokuzyüzüçlira) olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Categories: İDARİ PARA CEZALARI

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.