iç denetim

İç Denetim Nedir?

İç Denetim Nedir?

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanıma göre iç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir.

İç Denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmanın öngörüldüğü yeni tanımı ile iç denetim, hata odaklı klasik yaklaşımın terk edildiği, süreç odaklı yeni yaklaşımı ile proaktif bir işlev üstlenmiştir. Bu yeni işlevin anahtar ifadesi ‘Değer Yaratmak’ tır. (1) 

Şirketlerde iç kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesi, iç denetim faaliyetine ihtiyaç gösterir. Bu nedenle iç kontrol ve iç denetim birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki kavram olarak değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, şirketin kurumsallaşmasının temellerinden birini iç kontrollerin varlığı oluşturmaktadır. Şirket içi kontrollerin yerindeliği ve yeterliliğinin değerlendirilmesi iç denetim faaliyeti ile ifade bulur. İş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sistemini güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk konularında makul bir güvence sağlamak için şirket ve kurum yöneticilerince tasarlanan iç kontrol sistemi, iç denetim faaliyeti ile değerlendirilir.  (2)

İç denetim faaliyetleri, yalnız münferit hatalara odaklanmak yerine ileride oluşabilecek sistematik hataları engelleme ve süreçlerin verimliliğini sağlama bakış açısıyla kök nedenlere inmelidir. Süreç denetimi, ilgili faaliyetin ilk girdiden başlayarak departman bağımsız ve kapsamlı şekilde tüm adımlarının değerlendirilmesine olanak verir. Böylece, ilgili sürecin sonuç ve çıktısını (rapor, mali tablo, maliyet, hizmet, ürün… gibi) etkileyebilecek risklerin belirlenmesine ve makul güvence verilmesine destek olur. Risk odaklı iç denetim yaklaşımıyla kurumun hedefleri de dikkate alınarak öncelik verilmesi gereken süreçler ve alt süreçler belirlenmelidir. (3) 

İç Denetim Standartları Nelerdir?

İç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından “Uluslararası İç Denetim Standartları” geliştirilmiştir. Bu standartlara uyum sağlamak esastır. Uyum sağlanamadığı durumlar özel durum açıklaması gerektirir.(4)

Uluslararası İç Denetim Standartları, nitelik ve performans standartları olarak iki ana bölümden oluşmaktadır.

İç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarının bir yönetmelikle tanımlanması, bağımsızlık ve objektiflik, mesleki yeterlilik, mesleki özen ve dikkat, sürekli mesleki gelişim, kalite güvence ve geliştirme programı nitelik standartlarını oluşturmaktadır.

İç Denetim faaliyetinin yönetimi, işin niteliği, görev planlaması, görevin yapılması, sonuçların raporlanması, gelişmelerin izlenmesi, bakiye riskin yönetimce üstlenilmesi ise performans standartlarıdır.

Söz konusu standartlar uygulama önerileri ile desteklenerek iç denetçilere çalışmalarında kılavuzluk sağlanmaktadır. Standartlar, (IIA) Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü-Standartlar Kurulu tarafından belirlenmekte ve sürekli gözden geçirilerek geliştirilmektedir. Standartlar, iç denetim faaliyetinin güvence ve danışmanlık hizmetlerinin kalite garantisini sağlamaktadır. Ayrıca, IIA tarafından yayınlanmış olan “Etik Kurallar” ile iç denetim mesleğinin iş ahlakı kültürü geliştirilmektedir.

İÇ DENETİM ÇALIŞMA SÜRECİ.PNG

İç Denetim Konusunda Faydalı Linkler

The Institute of Internal Auditiors www.theiia.org
European Confederation of Institutes of Internal Auditing www.eciia.org/
The Committe of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) www.coso.org
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu www.bddk.org.tr
Sermaye Piyasası Kurulu www.spk.gov.tr
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu www.tmsk.org.tr
US Security Excahange Commissions (SEC) www.sec.gov
International Accounting Standards Board www.ifrs.org
Financial Accounting Foundation Board www.fasb.org
Knowledge Leader www.knowledgeleader.com
Denetim Net www.denetimnet.net
İç Denetim KoordinasyonKurulu www.idkk.gov.tr
Kamu İç Denetçileri Derneği www.kidder.org.tr
İç Denetim Net www.icdenetim.net
İç Denetim Org www.icdenetim.org

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.