KURUMLAR VERGİSİ

Özelge: Akaryakıt İstasyonu İçin Peşin Olarak Tahsil Edilen İntifa Bedelinin Beyanı

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı :B.07.1.GİB.4.48.15.01-GVK-33-82 22/08/2011

Konu : Peşin olarak tahsil edilen intifa bedelinin beyanı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz ve … Petrolleri A.Ş. ile intifa sözleşmesi yaptığınız belirtilerek, intifa hakkı bedelinin hangi dönemde ne şekilde beyan edileceği hususunda görüş talebinde bulunulmuştur.

Söz konusu özelge talep formunuzun ekinde yer alan …2010 tarihli İntifa Sözleşmesinin
tetkikinden, … ili, Merkez ilçesi, … Mahallesinde kain ve tapuda … ada, … parsel sayıda kayıtlı 5000 metrekarelik gayrimenkul üzerinde … Petrolleri A.Ş. lehine tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere intifa hakkı tesis edildiği, intifa bedelinin 175.005 USD olarak belirlendiği ve söz konusu bedelin, intifa hakkının tapuya tescilini müteakip 45 iş günü içinde ödeneceği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş olup, anılan Kanunun 70 inci maddesinde, maddede bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olduğu, ancak söz konusu mal ve hakların ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratlarının ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar ‘dönemsellik ilkesi’ ile ‘tahakkuk esası ilkesi”dir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Dönemsellik ilkesi ise, bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır. Dönemsellik, tahakkuk etmiş bir gelir veya gider için söz konusudur. Bu nedenle, gelecek dönemlere ait olup, önceden tahakkuk ettirilerek tahsil edilen gelirlerin ilgili bulundukları dönem kazancına dahil edilmeleri gerekir.

Buna göre, söz konusu taşınmaz üzerinde … Petrolleri A.Ş. adına intifa hakkı tescil edilmesi karşılığında anılan şirket tarafından yapılacak intifa bedeli ödemelerinin dönemsellik ilkesi gereğince, ilgili bulundukları vergilendirme dönemi ticari kazancınıza dahil edilerek beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.