VERGİ USUL

Tahakkuktan Vazgeçme

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu:

Tahakkuktan Vazgeçme
Mükerrer Madde 115

(Ek: 4/12/1985 – 3239/10 md.) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı (Değişik: 11/8/1999 -4444/13/C-3) 1.000.000 lirayı (1.000.000 lira dahil) (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020’dan itibaren 40 -TL) aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir.

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.