mahalli idareler

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar

19 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27526
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2010/238

             Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 26/2/2010 tarihli ve 9813 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden il özel idareleri ve belediyelere ayrılacak paylardan, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde tanımlanan borçlarına karşılık yapılacak kesintilerin oranı ve alacaklı kurumlar arasında dağılımına ilişkin hususları belirlemektir.

(2) Bu Esaslar, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları, İller Bankasına olan borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış borçları ile bu maddeler kapsamındaki kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve uzlaşma sağlanmamış olan borçlarına karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından yapılacak kesintileri kapsar.

             Hukuki dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda geçen;

a) Bağlı kuruluş: Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde belediyelerine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları,

b) Belediye: Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde belediyelerini,

c) İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

ç) Tahakkuk eden borç: İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu Esaslar kapsamına giren diğer kuruluşlara ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan borçlarını,

d) Uzlaşma: Belediyelerin borç ve alacakları için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında yapılmış olan takas ve mahsup işlemleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında yapılmış olan takas ve mahsup işlemlerini,

 ifade eder.

Kapsama giren borçların sınıflandırılması

MADDE 4 – (1) Bu Esaslar kapsamında, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların borçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

(a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış borçlar.

(b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri uyarınca, alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanmamış borçlar.

(c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçlar, İller Bankasına olan borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçlar.

(2) Bu Esaslar kapsamındaki büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarından olan alacaklar, alacaklı kuruluşlar tarafından Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne, bunların dışında kalan il özel idareleri ve belediyeler ile bu belediyelerin bağlı kuruluşlarından olan alacaklar ise İller Bankası Genel Müdürlüğüne, birinci fıkrada yer alan sınıflandırmaya uygun olarak bildirilir.

(3) Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlardan olan alacaklar için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce büyükşehir belediye payından kesinti yapılırken, bu belediyelere İller Bankasınca 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan aktarımlar da dikkate alınır.

Kesinti oranı

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki borçlar için il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından % 40 oranında kesinti yapılır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 1/3/2010 tarihinden sonra doğan borcu bulunmayan kuruluşlar için kesinti oranı % 25 olarak uygulanır.

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak kesintiler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde belirtilen borçlarına karşılık % 12,5,

b) (b) bendinde belirtilen borçlarına karşılık % 2,5,

c) (c) bendinde belirtilen borçlarına karşılık % 85,

şeklinde dağıtılır.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan borçlardan herhangi bir veya ikisine sahip olmayan il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların mevcut borçları için, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen oranların kalan toplam oran içerisindeki ağırlığına göre hesaplanan oranları esas alınır.

Kesintinin alacaklı kuruluşlar arasında paylaşımı

 MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan kesintilerin alacaklı kuruluşlar arasında dağılımı ekli listedeki gruplara göre yapılır. Kesintiler grup içinde eşit olarak paylaştırılır. Her bir grup içindeki bütün alacaklı kurumların alacakları tahsil edildiğinde diğer gruba geçilir.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamındaki kesintiler alacaklı kuruluşlar arasında eşit olarak dağıtılır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Karara 11 Ağustos 2017 tarihinde eklenen geçici 12 nci madde

belediye paylarından kesinti bkk kararı geçici madde 12

LİSTE

BİRİNCİ GRUP

             1) Çevre ve Orman Bakanlığı

             2) Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü

             3) Devlet Hastaneleri

             4) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

             5) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

             6) Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri

             7) İl Sağlık Müdürlükleri

             8) Karayolları Genel Müdürlüğü

             9) Kültür ve Turizm Bakanlığı

             10) Sağlık Ocakları

             11) Samsun Hıfzıssıhha Enstitüsü Bölge Müdürlüğü

             12) SEKA A.Ş.

             13) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

             14) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

             15) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

             16) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

             17) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

             18) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

             19) Türkiye Kızılay Derneği

             20) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

             21) Üniversite Hastaneleri

             22) Vakıflar Genel Müdürlüğü

             23) Verem Savaş Derneği

             24) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

İKİNCİ GRUP

             1) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

             2) Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-a Sigortalıları için)

             3) Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-c Sigortalıları için)

             4) İller Bankası Genel Müdürlüğü

             5) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

ÜÇÜNCÜ GRUP

             1) Belediyeler

             2) İl Özel İdareleri

             3) Büyükşehir Belediyeleri

             4) Bağlı Kuruluşlar

             5) Belediye Birlikleri

DÖRDÜNCÜ GRUP

             1) Maliye Bakanlığı

             2) Hazine Müsteşarlığı

belediye paylarından kesinti 28 mart 2020 cb kararı 1belediye paylarından kesinti 28 mart 2020 cb kararı 2

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.