Damga Vergisi

ÜCRET ÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ ORANI YÜZDE KAÇTIR?

Ücret ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılmakta mıdır?

Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar nispi damga vergisine tabidir.

Ücret ödemelerinde damga vergisi oranı kaçtır?

Ücret ödemelerinde damga vergi oranı binde 7,59 olarak uygulanmaktadır. 

Ücret üzerinden alınan damga vergisi oranı son yıllarda hep artış göstermiştir. Ücret üzerindeki damga vergisi oranının dönemsel olarak gelişimi aşağıda sunulmuştur:

  • 07.1999 ücret ödemesinde damga vergisi oranı binde 4,80
  • 09.1999 ücret ödemesinde damga vergisi oranı binde 6,00
  • 01.2010 ücret ödemesinde damga vergisi oranı binde 6,60
  • 01.2013 ücret ödemesinde damga vergisi oranı binde 7,59

Konut kapıcı ücretlerinden damga vergisi kesilir mi?

Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre söz konusu istisna şartlarını taşıyan kapıcıların ücret ödemesine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi aranmayacaktır.

Ücret avanslarından damga vergisi kesilecek midir?

Ücret avanslarının ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrası uyarınca nispi (2020 yılı için, binde 7,59 oranında) damga vergisine tabi tutulması, kati ödemeye ilişkin düzenlenen kağıdın ise, daha önce ödenen avansın mahsubunu da içerecek şekilde düzenlenmiş olması halinde kalan ödeme tutarı üzerinden aynı nispette damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Harcırah ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılır mı?

Harcırah ödemeleri sırasında düzenlenen kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrası uyarınca nispi (2020 yılı için binde 7,59 oranında) damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.