KAVRAMLAR

Hasılat-Ciro-Gider-Kar-Zarar Kavramları

Günlük yaşamda pek çok kavramı birbiri yerine kullanırız. Oysa teknik terim olarak bu sözcükler farklı anlamlar ifade eder.

Hasılat Kavramı

Hasılat, arapça çoğul bir sözcüktür. Hasılat, mahsuller, elde edilen şeyler anlamına gelmektedir. (1)

Vergi mevzuatı anlamında hasılat: Kanunda, gelirin konusunu teşkil eden unsurlardan elde edilen menfaatler(ödeme gücünde artış, ayni/nakdi müspet değer) için hasılat ifadesi kullanılmıştır. Esas faaliyet konusu ile ilgili veya sermayenin nemalandırılması sonucu elde edilen menfaatlerdir. Emtia satılması, amortismana tabi iktisadi kıymet satılması, avukatlık hizmeti ya da daire kiralanması karşılığında alınan paralar hasılattır. Yani bedelin adı, kira veya satış tutarı olsa da kanunen hasılattır. Başka bir deyişle gelire tabi işlemler nedeniyle elde edilen değerler, pozitif unsurlar hasılat olarak adlandırılacaktır.(2) 

Ticari anlamda hasılat veya yaygın kullanımı ile ciro: Satılan mal veya hizmetin miktarı ile mal veya hizmetin piyasa fiyatının çarpılmasına eşittir. Formül; Mal (hizmet) miktarı x Malın (hizmetin) Fiyatı (3)

Ortalama hasılat : Mal fiyatı ve mal miktarının çarpımının mal miktarına bölümüdür. Yani ortalama hasılat fiyata eşittir.

Marjinal hasılat; Satışlardaki bir birimlik artış sonucunda toplam hasılatta meydana gelen artıştır. Formül; Toplam Hasılattaki Değişim/Miktardaki Değişim

Gider Kavramı

Gider: hasılatın elde edilmesi için yapılan harcamalar veya katlanılan/borçlanılan maliyetlerdir.

Kâr Kavramı

Kar: hasılatın giderleri aşması durumunda ortaya çıkan parasal unsurlardır. Satılan mal, hizmetten elde edilen parasal tutarlardan giderlerin düşülmesi ile elde edilir. Formulü; Kar=Toplam hasılat – giderler

Ortalama kar; Toplam hasılattan giderlerin çıkarılmasının ardından satış miktarına bölümüdür. Formül; (Toplam Hasılat-gider) / Satış Miktarı

Marjinal kar; Satışlardaki bir birimlik değişimin karı ne kadar etkileyeceğidir. Formül; (toplam kardaki değişim/ miktardaki değişim)

Zarar kavramı

Zarar; giderlerin hasılatın üzerinde olması durumunda zarar söz konusu olur.

30.04.2020

vergidosyasi

 

Kaynaklar: 

1- https://www.nisanyansozluk.com/?k=has%C4%B1lat&view=annotated

2- Emre Akın, Gelir Vergisinde Temel Kavramlar, https://vergialgi.net/gelir-vergisinde-temel-kavramlar

3- https://ekonomihukuk.com/mikro-iktisat/kar-hasilat-nedir/

Categories: KAVRAMLAR

Tagged as: , , , , ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.