GELİR VERGİSİ

Kâr payları nasıl vergilendirilir?

Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır. İstisna dışında kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır (GVK md. 22). Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 2019 yılı gelirleri için 40.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir.

Beyan edilecek kâr payının hesabında kâr payının brüt tutarı esas alınacaktır.

Beyanname verme sınırının altında kalan kâr payları beyan edilmeyecektir. Kâr payı ödemesi sırasında yapılan vergi tevkifatı nihai vergi olacaktır.

Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde karın dağıtımı aşamasında yapılan % 15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya isabet eden kısım dahil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir.

11.05.2020

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.