BANKACILIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için Kanunla verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun karar organıdır.

Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanmaktadır. Kurul Başkanı, yokluğunda ise İkinci Başkan tarafından yönetilen toplantıların gündemi Başkan, yokluğunda İkinci Başkan tarafından hazırlanarak toplantıdan en az bir gün önce Kurul üyelerine bildirilmektedir.

Kurul, en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanmakta ve Kanunda belirtilen özel nisap gerektiren haller dışında en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar almaktadır. Üyeler tarafından çekimser oy kullanılamamakta olup, karar yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda, izleyen toplantılarda oylarda eşitlik olması hâlinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınmaktadır.

Kanunda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, Kurul kararları, alındığı toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekçeleri, varsa karşı oy gerekçeleri ve imzaları ile birlikte tekemmül ettirilmektedir.

2020 Mayıs İtibariyle Kurul Başkan ve Üyeleri aşağıdaki gibidir:

Mehmet Ali AKBEN , Başkan

Yakup ASARKAYA, İkinci Başkan

Mustafa BALÇI, Üye

Ahmet AKSU, Üye

Hurşit Yıldırım, Üye

İhsan Uğur DELİKANLI, Üye

BDDK başkan ve diğer kurul üyeleri 2020 mayıs

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.