GENEL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ

Asgari İşçilik Uygulaması Nedir?

Asgari işçilik uygulaması; işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirdiği prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline ve özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranları sonucunda hesaplanan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına dayanır.

Asgari işçilik hesaplamasında en önemli parametrelerden birisi uygulanacak asgari işçilik oranlarıdır. Bu konuda aşağıdaki Yönetmelik ve Yönetmelik eki “Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi” gereklidir.

Aşağıda Yönetmelik ve sonrasında “Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi” aşağıda sunulmuştur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN  EŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ

 

 Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarının belirlenmesi ve bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterleri düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları ile ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, (Değişik ibare:RG-8/7/2012-28347) 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

Ünite: Kurumun ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü/Sosyal Güvenlik Merkezini,

İdare: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankaları,

İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince ruhsat verilmiş, çalışanlar kütüğüne kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirleri,

Asgari İşçilik Oranı: İhale mevzuatına göre yaptırılan işlerde istihkak tutarı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini,

ifade eder.

Çeşitli işkollarının asgari işçilik oranları

MADDE 4 – (1) Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Ünitece araştırılmasında veya meslek mensupları tarafından ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden dolayı işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda rapor düzenlenirken ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmak üzere, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ilişkin belirlenen oranlar, bu Tebliğ eki listede yayımlanmıştır.

(2) Ünitelerce yapılacak araştırma işleminde veya meslek mensuplarınca işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenecek raporlarda ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda yapılacak incelemelerde, söz konusu işkolları ile ilgili olarak bu listede belirtilen oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

Listede oranları bulunmayan işler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki listede asgari işçilik oranı bulunmayan işler ile İdarece akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları, Komisyonca tespit edilecektir. Ayrıca, oranı belli olmayan işler hakkında Üniteler veya Meslek Mensupları ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılacak işlemlerde, listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınamayacağı gibi, daha önce Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca başka bir işyerinde yapılan iş dolayısıyla belirlenmiş olan oran da dikkate alınamayacaktır.

(2) Ancak, tek sözleşme ile yapılan ihale konusu işin birden fazla işkolunu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının Tebliğ eki listede mevcut olması durumunda, işverenin yazılı isteği de olmak kaydıyla, yapılacak işlemde bu işlerin en yükseğine ilişkin oran dikkate alınacaktır.

(3) Meslek mensuplarınca rapor düzenlenmek üzere defter ve belgeleri incelenen işlere ait oranların bu Tebliğ eki listede bulunmaması halinde, oranın Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi amacıyla tespite konu işe ait olup, İdarece her sayfası onaylanmış son hak- ediş raporu ve oranın tespiti için gerekli olan diğer belgeler (sözleşme, iş bitirme belgesi vb.) meslek mensubunca ilgili Üniteye dilekçe ekinde verilecek, Ünitece de, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek oran ilgili meslek mensubuna bir yazı ile bildirilecek, işverene de ayrıca tebliğ edilecektir. Bu fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için, işveren ile işyeri kayıtlarını inceleyecek olan meslek mensubu arasında bu konuda düzenlenen sözleşmenin aslı veya noterden onaylı bir sureti, asgari işçilik oranının belirlenmesine ilişkin meslek mensubunun dilekçesi ekinde Kuruma ibraz edilecektir.

Çeşitli iş kollarının asgari işçilik oranları

MADDE 6 – (1) Ünitece yapılacak “Ön değerlendirme” ve “Araştırma” işlemlerinde meslek mensuplarınca yapılacak incelemelerde ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenecek olan raporlarda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Tebliğ ekindeki asgari işçilik oranlarının dikkate alınması gerektiğinden, Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren (bu tarih dahil) başlayan işler ile ilgili olarak Tebliğ eki listede bulunan yeni oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

(2) Diğer taraftan, Tebliğ eki asgari işçilik oranlarını gösterir listede, bazı işkollarının asgari işçilik oranları eski oranlara göre düşmüş, bazıları ise yükselmiş olduğundan, Tebliğin yayımlandığı tarihten önce başlayıp Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra biten/bitecek olan işlerle ilgili olarak Kurumca yapılmış olan işlem kesinleşmemiş olmak kaydıyla, eski oranla yeni oran kıyaslanarak düşük olan orana göre işlem yapılacaktır.

(3) (Değişik:RG-1/3/2014-28928) Buna karşılık, Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğlerdeki asgari işçilik oranları dikkate alınarak hesaplanan prim borcu tahsil edilmiş veya prim borcu idari aşamada kesinleşmiş ise bu işlerle ilgili olarak yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının tespiti amacıyla yeni bir ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılmayacaktır.

(4) Ön değerlendirme veya araştırma işlemi sonucunda hesaplanan prim borcu tebliğ edilmemiş veya tebliğ edildiği halde Kurumumuza itiraz edilmiş ya da yapılan itirazlar üzerine Ünite itiraz komisyonlarınca verilen kararlar henüz işverenlere tebliğ edilmemiş veya tebliğ edilmekle beraber bir aylık Kuruma itiraz süresi ya da mahkemeye dava açma süresi dolmamış ise, bu haller kesinleşmemiş işlem olarak değerlendirilecektir.

Eski tebliğ hükümleri

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” ile bahse konu Tebliğde değişiklik yapılmasına dair 22/6/2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ve eki listeler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliği Eki;  26.05.2017 Tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazete ile Değişik Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi Aşağıdaki Gibidir.

(Değişik:RG-26/5/2017-30077) Ek-1
 ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ 2017
Tebliğ Sıra No İş Kolu Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%)
I – AĞAÇ – BAHÇE – ORMAN – PARK
1 1 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil)
a) Makineli 7
b) Makinesiz 30
2 2 Ağaç dikimi (makineli) 10
3 3 Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil)
a) Makineli 10
b) Makinesiz 20
4 4 Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli – tanker) 6
5 5 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
a) Makineli 10
b) Makinesiz 30
6 6 Ağaçtan kozalak toplama 35
7 7 Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli) 6
8 8 Arazi sulama (cebri sulama) 30
9 9 Arazi sulaması
a) Motopomp ve boru ile 10
b) Yağmurlama sistemi ile 9
10 10 Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli) 6
11 11 Araziden taş toplama
a) İnsan gücü ile 35
b) Makine ile 10
12 12 Aşı çalışması 30
13 13 Bakım (fidan üretim çalışmalarında)
a) Makineli 10
b) Makinesiz (arazözle sulama hariç) 35
14 14 Bank ve çöp kovası imalat ve montajı 9
15 15 Biçer Döver ile hasat 8
16 16 Bitkisel peyzaj işleri (bakım hariç) 12
17 17 Budama işi
a) Makas, testere vs. 35
b) Makineli 10
18 18 Çalı veya çiçek dikimi
a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise 9
b) Çalı veya çiçek İdarece verilir ise 30
19 19 Çim ekilmesi (püskürtme yöntemi ile) 6
20 20 Çobanlık hizmetleri, hayvan bakımı 30
21 21 Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makineli) 6
22 22 Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi)
a) Makineli 10
b) Makinesiz 35
23 23 El ile hasat yapılması 30
24 24 Fidan dikilmesi
a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde 9
b) Fidanların İdarece verilmesi halinde (Orman ve Su İşleri Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar) 30
25 25 Fidanların araziye dağıtımı 25
26 26 Fidanlık bakım işi (arazözle sulama hariç) 35
27 27 Futbol sahası çimlendirilmesi işi (doğal çim) 15
28 28 Gübreleme
a) Makineli 6
b) El ile 16
c) El ve makine ile 11
29 29 Halı döşenmesi (spor sahalarına) 12
30 30 Hayvan gölgeliği yapımı (ahşaptan) 15
31 31 Hayvan kaşınma kazığı (antiseptik gres yağlı) 15
32 32 Hobi bahçesi inşaatı 12
33 33 İlaçlama
a) İşçi ile (sırt pülverizatörü ile) 20
b) Uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile 8
34 34 Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli) 7
35 35 Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi 15
36 36 Ot – saman – sap balyalama işi (makineli) 10
37 37 Ot alma – ot biçilmesi fidan diplerinin çapalanması (makinesiz) 35
38 38 Ot biçilmesi ve çim biçilmesi (makineli) 10
39 39 Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi 10
40 40 Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli) 6
41 41 Park inşaatı
a) Donanımlı parklar (içerisinde aquapark, lunapark, havuz, restoranlar vb. bulunan) 10
b) Semt parkları 12
42 42 Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle, hortumla) 30
43 43 Parklarda minyatür heykel, büst yapılması 15
44 44 Parklarda oyun grupları 9
45 45 Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında) 35
46 46 Rulo çim temini ve serilmesi 12
47 47 Silaj taşıma ve silaj ve çiğnenmesi (mısır çiğneme-makine kepçe vb.) 7
48 48 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında)
a) İşçi ve makineli 25
b) Makineli 15
49 49 Süt sağımı
a) Makineli 6
b) Makinesiz 30
50 50 Şelale inşaatı (yapay kaya ile) 10
51 51 Teraslama
a) Makineli 10
b) Makinesiz 30
52 52 Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 30
53 53 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında)
a) Makineli 10
b) Makinesiz 30
54 54 Yanık orman sahası örtü temizliği
a) İnsan gücüyle 30
b) Makine ile – buldozer, greyder vs. 6
55 55 Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi) 20
II – AKARYAKIT – DOĞALGAZ – PETRO KİMYA – RAFİNERİ
56 1 Akaryakıt, LPG, LNG depolama tankları tesisi 9
57 2 Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple) 9
58 3 Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı 9
59 4 Akaryakıt tankları katodik koruma 9
60 5 Doğalgaz boru hattı şehir içi (malzemeli) (her türlü imalat dahil-servis hattı hariç) 8
61 6 Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12
62 7 Rafineri hatlarında donmayı önleyici elektrikli ısıtma sistemi montajı 10
63 8 Rafineri tank gövde saç değişimi (kumlama boya dâhil) 12
64 9 Rafineri ve petro kimya tesisleri 9
65 10 Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı, servis hattı (her türlü imalat dahil) 10
66 11 Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil) 6
67 12 Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil) 6
68 13 Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil) 6
69 14 Şirketlere boru hattı satış sistemi kapasite arttırımı-rafineride 10
III – BARAJ – GÖLET – SULAMA
70 1 Baraj onarımı
a) Beton (komple) 7
b) Kaya dolgu baraj (komple) 5
c) Toprak dolgu (komple) 5
71 2 Barajda gentomat uygulaması 5
72 3 Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı
a) Beton baraj komple (dolgu – tünel – dolu savak) 6
b) Kaya dolgu baraj komple (dolgu – tünel – dolu savak) 5
c) Toprak dolgu baraj komple (dolgu – tünel – dolu savak) 5
73 4 Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi 8
74 5 Dolu savak inşaatı (münferit) 6
75 6 Güneş enerjisi ile çalışan sulama sistemi 7
76 7 HES inşaatı – kanal tipi 9
77 8 HES projelerinde jeneratör, türbin temin ve montajı (münferit) 6
78 9 Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) 9
79 10 Regülâtör inşaatı (komple) 6
80 11 Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu) 6
81 12 Su seviyesi ölçüm sistemi (limnigraft sistemi) 6
82 13 Sulama kanalları elle temizliği
a) Ana kanal temizliği 30
b) Yedek kanallar (kısmen işçi kısmen makineli) 17
83 14 Sulama kanalları temizliği (makineli) 4
84 15 Sulama tesisi sifon yapılması 10
85 16 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı
a) Hafriyat, boru, dolgu dâhil borulu sistem 8
b) Klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton (hafriyat hariç) (beton finişeri ile yapılan kanal kaplama betonu hariç) 9
c) Prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi 6
d) Sprinker sistem, damlama sistemi ve yağmurlama sistemi 9
e) Center pivot sulama sistemi 9
IV – BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.)
86 1 Aerodinamik labaratuvar inşaatı 9
87 2 Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (hazır beton hariç) 8
88 3 Açık spor sahası yapılması (basketbol ve voleybol kullanım amaçlı) 9
89 4 Ahşap döşemenin sistre yapılması (boya dahil) 10
90 5 Ahşap kaplama işi 11
91 6 Ahşap palet tamiri 15
92 7 Ahşap palet yapımı 15
93 8 Ahşap parke yapılması 15
94 9 Ahşap yapı karkası 15
95 10 Ahşap yapı karkaslı sundurma yapılması 13
96 11 Akrilik antiskid zemin kaplama 10
97 12 Akustik panel duvar kaplaması 10
98 13 Alabalık üretim istasyonu inşaatı 9
99 14 Alçıpan duvar 7
100 15 Alçıpan, taşyünü vb. asma tavan yapılması 10
101 16 Alüminyum camekân veya asma tavan yapımı 12
102 17 Alüminyum doğramadan pencere yapımı 12
103 18 Alüminyum giydirme dış cephe yapımı 12
104 19 Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine) 10
105 20 Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs. 9
106 21 Andezit plak taş döşenmesi ve benzer işler 10
107 22 Anıt mezar inşaatı 10
108 23 Antik parke taşı döşenmesi 22
109 24 Asansör revizyonu 12
110 25 Asansör yapımı (İnsan, yük ve engelli) 7
111 26 Asma germe membran işleri 9
112 27 Atletizm pisti sentetik kaplama işi (altyapı hariç) 10
113 28 Banka şubesi tadilatı (dekorasyon, tamirat) 13
114 29 Banko ve dolap vb. işleri 10
115 30 Baskı beton yapılması 8
116 31 Bayrak direği yapılması (boya dahil) 10
117 32 Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit) 9
118 33 Betonarme karkas inşaat (inşaat-mekanik-elektrik komple) 9
119 34 Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı 9
120 35 Bina cephesine reklam 10
121 36 Bina dış cephesinin mantolanması (strafor-foam board tipi malzeme vs.) (sıva ve boya dahil) 13
122 37 Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait)
a) Makineli 10
b) Makinesiz 30
123 38 Binalara poliüretan dış cephe kaplaması yapılması 12
124 39 Binalarda iç ve dış cam temizliği 35
125 40 Boya, badana ve sıva yapılması 15
126 41 Brülör tesisatı 7
127 42 Brülör tesisatı onarımı 10
128 43 Buz pateni pisti yapımı (kapalı alan) 9
129 44 Cam takılması işi (cam temini ve takılması) 10
130 45 Cam filmi kaplanması 7
131 46 Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi) 10
132 47 Cami inşaatı 10
133 48 Cami minaresi inşaatı
a) Betonarme 9
b) Saç, demir konstrüksiyon 10
c) Tuğla 16
d) Yontma taşı 16
134 49 Cami şadırvan-çeşme inşaatı 10
135 50 Cila yapılması
a) Fırça ve rulo ile 15
b) Makine ile 7
136 51 Çamaşırhane tesisatı onarımı 8
137 52 Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği 30
138 53 Çatı yağmur olukları temini ve montajı
a) PVC malzeme ile 9
b) Çinko malzeme ile 10
139 54 Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), çatı yenileme 15
140 55 Çatıların alüminyum ile kaplama işi 10
141 56 Çelik çatı yapımı
a) Karkası 9
b) Karkası ve kaplaması dahil 10
142 57 Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli) 12
143 58 Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı 9
144 59 Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri 10
145 60 Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inşaat, tesisat ve elektrik komple) 13
146 61 Çeşitli demir işleri yapımı ve boyası 10
147 62 Çevre düzenleme (toplu konut işlerinde alt yapı dahil) 9
148 63 Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dâhil) 8
149 64 Çini rölyefi (Karagöz-spor vb.) 15
150 65 Dekorasyon işleri 11
151 66 Demir korkuluk yapılması 10
152 67 Depreme dayanıklılık kontrolü (tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 7
153 68 Depreme karşı güçlendirme işi 13
154 69 Dış cephede her türlü düşey satıhta kaplama (mermer, traverten vb.) 12
155 70 Dış cephe süslemesi (herşey dahil) (trafo, su deposu vb.) 13
156 71 Doğalgaz santrali inşaatı (komple) 7
157 72 Doğalgaz veya Fuel-oil’e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı) 10
158 73 Doğalgaza dönüşüm (daire kombili) 8
159 74 Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı 9
160 75 Düz alüminyum çatı kaplama 12
161 76 Elektrik tesisatı 10
162 77 Elektrik tesisatı onarımı 12
163 78 Elektrikli yangın ihbar tesisi 10
164 79 Elektromekanik otomatik otopark 8
165 80 Endüstri tesisleri inşaatı
a) Betonarme silolar 9
b) Betonarme soğutma kuleleri, bacalar 10
c) Termik santral (mekanik, elektrik montajı dahil) 8
166 81 Epoksi ile filiz ekimi 10
167 82 Epoksi ile kaplama yapılması
a) Fırça ve rulo ile 15
b) Makine ile 5
168 83 Eski eser görünümlü bina inşaatı
a) Betonarme karkaslı 12
b) Ahşap karkaslı 15
169 84 Fabrika elektrik kuvvet tabloları 6
170 85 Fabrika elektrik kuvvet tesisatı 6
171 86 Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20
172 87 Flex malzeme ile dekoratif kaplama yapılması
a) Yatayda 10
b) Düşeyde 12
173 88 Fosseptik ve rögar onarımı
a) Sökülen yıkılan kısımlar 30
b) Yeni yapılan kısımlar 9
174 89 Fotosel, otomatik kapı yapılması 9
175 90 Futbol stadyumu yapılması (herşey dahil) 9
176 91 Futbol-Voleybol-Basketbol direk file ve potaları 9
177 92 Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması) 10
178 93 Gazbetonla duvar yapılması 16
179 94 Geocell malzeme ile eğimli yüzeylerde stabilizasyonun sağlanması 7
180 95 Granit Plak döşenmesi 10
181 96 Güneş enerjisi santrali altyapı inşaatı (üstyapı hariç) 9
182 97 Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple) 6
183 98 Hasır çelik (bina hariç) 6
184 99 Hastane – medikal gaz tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot) 12
185 100 Hastane – medikal gaz tesisatı (oksijen, azot, vakum) 10
186 101 Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı 10
187 102 Havalandırma ve klima tesisatı 8
188 103 Havalandırma ve klima tesisatı onarımı 12
189 104 Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı)
a) Dış sahada 10
b) Kapalı 9
190 105 Havuz inşaatı (yangın) 9
191 106 Havuzların bakım onarımı 12
192 107 Her türlü tarihi yapının restorasyonu
a) Vakıf birim fiyatları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları ile yapılan imalatlar 20
b) Diğer inşaat, elektrik ve tesisat imalatları 13
193 108 Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli) 5
194 109 İksa yapılması
a) Ahşap – çelik 8
b) Fore kazıklı veya palplanşlı 6
195 110 İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması ) 10
196 111 İnce yonu taş kaplama yapılması (duvarlarda) 16
197 112 İzolasyon işleri
a) Isı ve ses yalıtımı (cam tülü, taş yünü, kaneviçe, cam yünü)(boru, depo, tank) 10
b) Su yalıtımı (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) 7
198 113 Kalorifer tesisatı 7
199 114 Kalorifer tesisatı onarımı 10
200 115 Kapalı garaj inşaatı (her türlü imalat dahil) 9
201 116 Kapalı spor salonu inşaatı 9
202 117 Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi
a) Ahşap 15
b) PVC alüminyum vb. 12
203 118 Karo mozaik, karo fayans ve benzeri kaplama işleri 10
204 119 Karot alma 6
205 120 Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat
a) Konvansiyonel metodla (çevre düzenleme dahil) 9
b) Tünel kalıp (çevre düzenleme dahil) 7,3
206 121 Katı atık depolama alanına gaz drenaj bacaları yapım işi 8
207 122 Katı atık depolama tesisi (her şey dâhil) 7
208 123 Katı atık entegre bertaraf tesisi (komple ayrıştırma, enerji üretim vs.) 6
209 124 Katı atıkların ayrıştırma tesisi inşaatı 9
210 125 Kayak tesisleri yapılması (komple) 9
211 126 Kayrak taşı döşenmesi
a) Yatayda 14
b) Düşeyde 16
212 127 Kompakt laminant levhalarla bölme yapılması 7
213 128 Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi (herşey dahil) 11
214 129 Koşu yolu ve biatlon tesisleri bakım onarımı 10
215 130 Kule inşaatı
a) Betonarme 9
b) Çelik konstrüksiyon 9
216 131 Kurşun ve bakır kaplama 10
217 132 Kutu profillerle kapı, pencere yapımı 10
218 133 Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı 25
219 134 Laminant parke döşemesi 10
220 135 Limnigraft kulesi inşaatı 9
221 136 Merdiven basamaklarına karo kaplaması 10
222 137 Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar 10
223 138 Mezbaha inşaatı (komple) 9
224 139 Mini halı futbol sahası inşaatı (tribün, sosyal tesis hariç) 10
225 140 Mutfak tesisatı 7
226 141 Mobil buz pisti yapılması 8
227 142 Mobil kesimhane yapılması 9
228 143 Mobil tuvalet kurulumu ve bakımı 14
229 144 Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odalar dahil) 10
230 145 Müşterek tesisat (bina içi) 8
231 146 Müşterek tesisat onarımı 12
232 147 Ondulin çatı örtüsü 10
233 148 Otomatik kontrol tesisatı 7
234 149 Otomatik kontrol tesisatı onarımı 10
235 150 Otopark yapılması
a) Açık otopark, normal beton (satın alınan hazır beton ve asfalt hariç diğer herşey dahil) 8
b) Çok katlı otopark (herşey dahil) 9
236 151 Paratoner tesisatı işi 10
237 153 Portatif tribün yapılması 9
238 154 Prefabrik bina inşaatı (komple-altyapı, elk, tesisat vb.) 8
239 155 Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı 7
240 156 PVC profil, ısıcam temini ve takılması 10
241 157 PVC yer döşemesi, jeotekstil ve jeomebran kaplama 5
242 158 Rüzgar enerji santrali alt yapı inşaatı (üst yapı hariç) 9
243 159 Rüzgar enerji santrali inşaatı (komple) 6
244 160 Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil)
a) Yalnız beton 2
b) Kalıp – iskele dahil 4
c) kalıp – iskele – demir dahil 7
ç) İdare malı beton 25
245 161 Sayding dış cephe kaplama 10
246 162 Seksiyonel-Endüstriyel tip kapı (kayar ve katlanır kapı) 9
247 163 Sera inşaatı
a) Çelik konstrüksiyon ile (cam takılması veya naylon kaplanması) (inşaat,elektrik, tesisat dahil) 9
b) Prefabrik sistemle (altyapısı ve diğer imalatlar dahil) 7
248 164 Seramik döşenmesi
a) Malzemeli 10
b) Malzeme idareden 30
249 165 Sıhhi tesisat 9
250 166 Sıhhi tesisat onarımı 12
251 167 Slaj çukuru inşaatı (beton) 9
252 168 Soğuk hava deposu inşaatı (komple) 7
253 169 Split klima ve tesisatı 7
254 170 Spor salonu zemininin kaplanması
a) Ahşap parke ile 15
b) Sentetik malzeme ile 7
255 171 Stadyum içinde tartan pist yapımı 9
256 172 Su basman altı temel imalatı 9
257 173 Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester) 6
258 174 Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli) 7
259 175 Taban tuğlası ile kaplama 10
260 176 Tarihi eserlerde çatlaklara enjeksiyon yapılması 10
261 177 Teknolojik akvaryum yapılması (inşaat, elektrik, mekanik işleri, merkezi otomasyon sistemi varsa yağmur ormanları dahil) 7
262 178 Tel örgü işleri (kafes, tel vb.)
a) Malzemeli 9
b) Malzeme İdareden 25
263 179 Telesiyej, teleferik montaj işi 9
264 180 Tenis kortu inşaatı
a) Açık 10
b) Kapalı 9
265 181 Tıbbi atık lagünleri yapım işi 6
266 182 Toplantı salonuna simültane ve projeksiyon sistemi yapılması 6
267 183 Toprakarme yapılması (prefabrik elemanlarla yapılan istinat duvarı)(herşey dahil) 7
268 184 Traverten kaplama 10
269 185 Tropik yapı ve ortam oluşturulması (teraryum vb.) 7
270 186 Tuğla, briket benzeri duvar örülmesi (temini ve örülmesi) 16
271 187 Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat
a) Komple 7
b) Çevre düzenleme dahil 7,3
272 188 Üstü kapalı semt pazarı yapımı (altyapısı dahil) 9
273 189 Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu 5
274 190 VRF (değişken gaz debili klima) tesisatı 8
275 191 Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon) 10
276 192 Yapısal hareketin bilgisayarlı sistemle işlenmesi 7
277 193 Yığma inşaat (komple) 12
278 194 Yıkım ve söküm
a) İnsan gücü ile 30
b) Makine ile veya dinamit ile 6
c) Makine ve el ile yapılıp oranları belli olmayan 18
279 195 Yüklenicinin kendi beton santralında ürettiği beton 6
280 196 Yürüyen merdiven tesisi 7
281 197 Zırh takviyeli karakol ve hizmet binaları 9
V – DENİZ – DERE – LİMAN – İSKELE – MENDİREK
282 1 Balık üretim tesisi inşaatı 9
283 2 Balıkçı barınağı inşaatı (herşey dahil) 6
284 3 Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli) 6
285 4 Deniz iskele inşaatı (herşey dahil) 6
286 5 Deniz tahkimat inşaatı
a) İstifli 8
b) İstifsiz 6
287 6 Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının deniz dibine montajı (malzemeli) 5
288 7 Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama) 6
289 8 Dere onarımı (sel hasarlı)
a) Beton, betonarme istinat duvarı 9
b) Kargir istinat duvarı 18
290 9 Gemi ile deniz taraması 6
291 10 Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama 6
292 11 İskele, köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korunmasının incelenmesi ve rapora bağlanması 15
293 12 İskele onarımı (herşey dahil) 7
294 13 Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)
a) İstifli 8
b) İstifsiz 6
295 14 Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar) 9
296 15 Liman inşaatı (herşey dahil) 7
297 16 Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri (herşey dahil) 7
298 17 Tersane hücumbot kızak yolu inşaatı 9
299 18 Usturmaca yapılması (lastik tamponla) 5
VI – ELEKTRİK – MONTAJ
300 1 AG – OG elektrik tesisi bakım onarımı 9
301 2 AG – OG elektrik tesisi demontaj işi 9
302 3 AG – OG elektrik tesisi demontajdan montaj işleri 18
303 4 AG – OG elektrik tesisi ve ENH montaj işleri
a) Beton direkli 6
b) Galvanizli direk ve ağaç direkli 6
c) Kaynaklı demir direkli 8
d) Parçalı kaynaklı galvaniz direkli 7
304 5 Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi 15
305 6 Alt yapı haberleşme hattı (komple) (malzemeli)
a) Şehir dışı 6
b) Şehir içi 7
306 7 Alt yapı haberleşme hattı şehir içi onarım (komple) (malzemeli) 9
307 8 Ana besleme hatlarının onarımı 9
308 9 Ana dağıtım panolarının tadilatı 10
309 10 Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali fabrikasyon) 8
310 11 Armatür demontajı 9
311 12 Armatür montajı 10
312 13 ATS (Otomatik tren durdurma seti) 7
313 14 Bara imali ve montajı 8
314 15 Bilgisayar bakım onarımı 12
315 16 Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması 10
316 17 Bilgisayar yazılımı
a) Yeni bilgisayar yazılımı oluşturulması 20
b) Paket bilgisayar yazılımının sisteme uyarlanması 6
317 18 Caddelerde ledli bilgilendirme ekranları kurulması 7
318 19 Cadde, sokak süsleme aydınlatması 10
319 20 Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi 9
320 21 Elektrik dağıtım şebekesi numaralandırma işleri (koordinat alımı, proje, levha, adresleme) 10
321 22 Elektrik direk deplasesi (enerji nakil hattı deplasesi) (komple) 8
322 23 Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması 6
323 24 Elektrik tesisi idare malı malzemelerin montajı 20
324 25 Elektronik sıra çağrı sistemi alımı ve kurulumu (bankalar, hastaneler vb.) 6
325 26 Elektronik skorboard yapılması (montaj ve tesisat herşey dahil) 7
326 27 Endeks okuma
a) Bilgisayarla 15
b) Klasik 30
327 28 Enerji kesme, açma, ihbar bırakma 30
328 29 Enerji nakil hattı tel çekimi işi 7
329 30 Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 8
330 31 Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (direk temelleri dahil komple)
a) Direk imalatı fabrikasyon (satın alınan hazır direk) 7
b) Direk imalatı yükleniciye ait 8
331 32 Giriş kontrol sistemi tesisi 6
332 33 Güvenlik kamera sistemi tesisi 6
333 34 Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi) 6
334 35 Havai hatların yeraltına alınması (komple) 8
335 36 İnternet ağı çekilmesi ve bağlantılarının yapılması 9
336 37 Jenaratör ikaz sistemleri (AVR) montajı 7
337 38 Jeneratör montajı 6
338 39 Jeneratör revizyonu 12
339 40 Kablo tavası döşenmesi 8
340 41 Kapalı devre TV sistemi 6
341 42 Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı 6
342 43 Kesintisiz güç kaynağı montajı 6
343 44 Kompanzasyon tesisi 8
344 45 Kumanda panosu içi işlemleri 10
345 46 Mobese kurulması 6
346 47 Motor ve stator sarımı 12
347 48 OG Şönt kapasitör bankları ve teçhizatı montajı 6
348 49 Pano imali ve montajı 10
349 50 Panolara besleme hattı çekilmesi 7
350 51 Plaka tanıma sistemi 7
351 52 Radarlı ve kameralı hız tespit ikaz sistemi bakım onarımı 12
352 53 Radarlı ve mobese kameralı hız tespit ve ikaz sistemi 7
353 54 Radyolink pilon inşaatı 10
354 55 Sahne seslendirme ve ışıklandırma sistemi yapımı işi 6
355 56 Sayaç sökme ve takma işleri
a) Sayaç idareden 30
b) Sayaç yükleniciye ait 9
356 57 Serbest piyasadan enerji temini işleri (sayaç okuma, faturalandırma ve ilgili tedarikçi ile yapılacak tüm işlemler) 12
357 58 Skada sistemi (SCADA-İzleme, kontrol ve veri toplama) 6
358 59 Sökülen trafonun değerlendirilmesi 18
359 60 Tank atış alanları elektronik hedef sistemi 6
360 61 Telefon santrali montajı 6
361 62 Telekomünikasyon tesisi işleri 6
362 63 Topraklama tesisatı 10
363 64 Trafo merkezleri montajı
a) Bina tipi 6
b) Direk tipi 8
c) Şalt tipi 7
364 65 Tranşe arıza işi (komple) 9
365 66 Turnikeli geçiş sistemi 6
366 67 Vedop ve vedos alt yapıları 9
367 68 Yeraltı kablosu döşeme işi (komple) (kablo kanalı hariç) 6
368 69 Yerel bilgisayar ağının yenilenmesi 10
369 70 Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple) 8
370 71 Yüksek gerilim teçhizatlarının Si-Coat vb. malzeme ile kaplanması 16
VII – HAMALİYE
371 1 Hamaliye işi 35
372 2 İşçi çalıştırılması (düz ve kalifiye) 30
VIII – HAVAALANI
373 1 Havaalanı (apron betonu, rehabilitasyonu) (herşey dahil) 4
374 2 Havaalanı (beton pist yapımı) (herşey dahil) 4
375 3 Havaalanı taksi yolu onarımı (asfalt) 7
376 4 Havaalanı (bina inşaatı) 9
377 5 Havaalanı ana pist asfalt çatlak onarımı 7
378 6 Havaalanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler 7
379 7 Havaalanı ısı merkezi inşaatı 9
380 8 Havaalanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 9
381 9 Havaalanı radar ikmal inşaatı 7
382 10 Havaalanı taksi yolu inşaatı 4
383 11 Kule inşaatı
a) Radar ve haberleşme sistemi dahil 6
b) Radar ve haberleşme sistemi hariç 9
IX – İÇME SUYU – KANALİZASYON (İçme Suyu Arıtma, Pis Su Arıtma, Su Deposu, Biyolojik Arıtma)
384 1 Akım gözlem istasyonu yapılması (inşaat işleri, eşik yapımı vb. betonarme veya çelik konstrüksiyon imalatlar + elektrik ve tesisat scada vb. ) 8
385 2 Atık su arıtma tesisi (her şey dahil)
a) Klasik tip 9
b) Paket tip 7
386 3 Atık su arıtma tesisinden kaynaklanan çamurların susuzlaştırılması 7
387 4 Atık su arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple 8
388 5 Betonarme rögar, pik kapağı imali ve montajı 9
389 6 Biyolojik arıtma tesisi 9
390 7 Boru tazyik testi 6
391 8 Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu sistemi 7
392 9 İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) 9
393 10 İçme suyu abone bağlantısı 15
394 11 İçme suyu arıtma tesisi inşaatı (herşey dahil) 9
395 12 İçme suyu arızası giderme işleri (kılavuz ile) 10
396 13 İçme suyu elektrik tesisi işi 7
397 14 İçme suyu inşaatı şehiriçi (komple) (söküm,dolgu vs., herşey dahil) (malzemeli) 8
398 15 İçme suyu isale hattı inşaatı (malzemeli, herşey dahil) 6
399 16 İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli) 10
400 17 İçme suyu katodik koruma tesisi 9
401 18 Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistem ile boru ve rögar temizliği) 6
402 19 Kanalizasyon borularının kazısız lokal tamiratlarının  yapılması 6
403 20 Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) (malzemeli) 8
404 21 Kanalizasyon parsel bağlantısı yapılması 9
405 22 Kanalizasyon temizliği
a) Baca ve rögarlar (işçi ile) 35
b) Borular-ızgaralar (makine, pompa ile) 8
406 23 Keson kuyu açılması
a) İşçi ile 35
b) Makine ile 10
407 24 Kollektör inşaatı 8
408 25 Kollektör temizliği (makineli) 8
409 26 Köy içme suyu inşaatı (herşey dahil) 8
410 27 Palplanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.) 6
411 28 Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı ve raporlama 10
412 29 Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 9
413 30 Su deposunun bakım ve onarımı 10
414 31 Su deposunun temizlenmesi
a) İşçi ile 35
b) Kısmen makine, kısmen işçi ile 15
415 32 Su kuyusu açma (makineli) (komple boru – motopomp dahil) 6
416 33 Su saati montajı (idare malı) 20
417 34 Su saati okuma (bilgisayarlı) 15
418 35 Su sondaj ve enjeksiyon işleri 6
419 36 Taban suyu gözlem kuyusu açılması 8
X – KİTAP – ANKET – SOSYAL YARDIM – TORBA – İKRAM KUTUSU – ORGANİZASYON
420 1 Ambalajlama nakil ve dağıtımı 10
421 2 Anket, istatistik vs. 20
422 3 Çeşitli baskı ve bilgilendirme dökümanlarının basılması 7
423 4 Çeşitli baskı ve bilgilendirme dökümanlarının basılması,  totem ve billboard vb. yerlere montajı 10
424 5 Dosya, evrak, fiziksel düzenleme niteleme ve veri giriş hizmet alımı 10
425 6 İkram kutusu imalatı 7
426 7 Kitap – kütüphane otomasyon programı ve sarf malzemesi alım işi 5
427 8 Kitap vb. basım işleri 6
428 9 Kitap vb. basım işleri ve dağıtımı 8
429 10 Kurumlarla ilgili görsel ve yazılı basında yer alan bilgilerin toplanması 10
430 11 Organizasyon (festival, fuar, konser vb.) 12
431 12 Oy verme kabini ve aparatları imalatı 7
432 13 Sosyal yardım nakli ve dağıtımı 17
433 14 Torba imalatı (Çöp torbası, çimento torbası, ekmek poşeti vb.) 7
434 15 Türkiye kültür portalı içeriğinin oluşturulması 10
XI – KİRA KARŞILIĞI TESİS İŞLETMESİ
435 1 Beton santrali işletmesi 10
436 2 Katı atık tesislerinin işletilmesi 20
437 3 Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi 15
438 4 Otopark kiralama ve işletme 10
439 5 Taş ocağı tesisinin işletilmesi 15
440 6 Tiyatro-fuaye salonu işletilmesi vb. 15
441 7 Yüzme havuzun işletilmesi 20
XII – MADEN İŞLERİ
442 1 Galeri açılması
a) 10 m2 den büyük alanlar 5
b) 10 m2 den küçük alanlar 9
443 2 Karotlu maden sondajı yapılması ve raporlama 8
444 3 Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7
445 4 Maden çıkarma kuvarsit, bakır, dolomit 7
446 5 Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların döşenmesi, madenin kazılması, çıkarılması, taşınması
a) Tam otomasyonlu makineli sistem 5
b) Yarı klasik sistem 9
c) Klasik sistem 15
447 6 Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması 8
448 7 Madenlerin yıkanması (makineli) 4
449 8 Üstü açık maden sahalarında madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars vb.) 7
XIII – MAKİNE – MONTAJ
450 1 Araç kiralanması
a) Yangın gözetleme ve söndürme hizmetleri için her türlü hava aracı, personel ve ekipman dahil 10
b) Her türlü sağlık ve acil kurtarma hizmetleri için her türlü hava aracı, personel ve ekipman dahil 10
c) Her türlü denizcilik hizmetleri için her türlü deniz aracı, personel ve ekipman dahil 11
451 2 Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı 12
452 3 Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü 6
453 4 Anten direği boyanması (verici istasyonu) 10
454 5 Arıtma tesisleri makine ve tesisatı bakım onarımı 12
455 6 Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı 12
456 7 Baca filtresi temini ve montajı 10
457 8 Baca filtresi temizliği (el ile) 30
458 9 Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri 12
459 10 Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi 10
460 11 Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi 12
461 12 Boru tesisatı işleri (yeraltı, yerüstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil) 9
462 13 Boru tesisatı onarım işleri (yeraltı, yerüstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil) 12
463 14 Borulama (PVC, çelik boru tesisatı) 8
464 15 Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi 10
465 16 Buhar kazanı ve sıcak su kazanı onarımı 12
466 17 Buhar santralı (komple) 8
467 18 Buhar satın alınması (tesis kurulumu ve borulama dahil) 9
468 19 Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme (makineli) 7
469 20 Çamaşırhane cihazlarını yenileme 6
470 21 Çelik borulu sulama hattının onarımı 12
471 22 Çelik konstrüksiyon demontajdan montajı 18
472 23 Çelik konstrüksiyon demontajı 12
473 24 Çelik konstrüksiyon imalat ve montajı 9
474 25 Çelik konstrüksiyon imalat ve montajı (idare malı) 20
475 26 Çelik konstrüksiyon ve mekanik imalatlı makinelerin bakım ve onarımı 12
476 27 Çelik silo-band konveyör, kovalı elevatör yapımı (tahrik grubu dahil) 9
477 28 Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı 9
478 29 Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması (yağ idareden) 30
479 30 Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10
480 31 Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı 25
481 32 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ve istiflenmesi) (makineli) 6
482 33 Çimento fabrikasına roller press montajı 8
483 34 Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği
a) İşçi ile 30
b) Makine ve işçi ile 15
484 35 Çok namlulu roketatar silah sistemine ataletsel navigasyon sistemi entegre edilmesi 7
485 36 Daldırma galvaniz kaplama yapılması 10
486 37 Demiryolu vagon bakımı ve onarımı
a) Malzemeli 12
b) Malzeme İdareden 30
487 38 Demiryollarında ferşli yollarda rayların üzerinin makine ile taşlanması 7
488 39 Dizel, benzinli, gazlı motorların demonte edilip, yıkanması ve temizlenmesi 10
489 40 Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi 10
490 41 Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı 9
491 42 Döner fırın inşaatı 20
492 43 Döner fırın revizyonu 25
493 44 Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi
a) Tuğla idareden 30
b) Tuğla yükleniciye ait 20
494 45 Elektro motor ve blover bakım ve onarımı 12
495 46 Elektro pompaj tesisatı 8
496 47 Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi 20
497 48 Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı 10
498 49 Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 15
499 50 Fındık, çiğit (pamuk çekirdeği) işleme, küspe, yağ çıkarma ve ambalajlama 10
500 51 Gemilerin temizliği işi
a) İşçi ile 30
b) Makineli 10
501 52 Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi 10
502 53 Güneş enerjisi paneli temini ve montajı (bina tipi) 7
503 54 Güneş enerjisi tesisatı (sıcak su ısıtma için) 9
504 55 Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple) 7
505 56 Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi 6
506 57 Helezon susta (iç-dış) imali 7
507 58 Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi 12
508 59 Hijyenik paket tipi klima montajı ve tesisatı 8
509 60 Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıklama (nakliye hariç) 20
510 61 Isı payölçer takılması 8
511 62 İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu 8
512 63 İhzarat malzemesi ve yedek parçaların ambara teslimi (montaj hariç) 4
513 64 İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı 8
514 65 Jeo-termal su ile bina ısıtma 8
515 66 Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı 7
516 67 Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı 10
517 68 Kalibrasyon (her türlü cihaz kalibrasyonu) 8
518 69 Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi 12
519 70 Kalorifer kazanlarının gaz yakıtlı sisteme dönüştürülmesi 8
520 71 Kalorifer kazanlarının katı yakıtlı sisteme dönüştürülmesi 10
521 72 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı) 30
522 73 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 15
523 74 Kantar yapımı (alt yapı ve kantar montaj dahil) 9
524 75 Kantarda tartı işleri 6
525 76 Kartuş ve faks toneri dolumu 5
526 77 Kaynak yapılması (el ile kaynak ustası) (malzemeli) 9
527 78 Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi 12
528 79 Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi 8
529 80 Kazanların ve basınçlı kapların basınç testleri 8
530 81 Kombi değişimi (yapılarda) 8
531 82 Komple sport yuvası temini ve montajı 7
532 83 Konteynır onarım ve tadilat işi 12
533 84 Korozyon inhibitörü 9
534 85 Kömür torbalama (makineli) 10
535 86 Lokomotiflerde buji sökülmesi ve temizlenmesi 10
536 87 Lokomotiflerin kabin modernizasyonu
a) Malzemeli 12
b) Malzeme İdareden 20
537 88 LPG terminalini devreye alma 8
538 89 M.K.E. sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ayrılması 15
539 90 Makinelerin bakım ve işletilmesi 15
540 91 Makine kiralama
a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb. idareden) 10
b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt İdareden) 15
c) Makine kiralama (makine İdareden akaryakıt ve elektrik müteahhitten) 12
541 92 Makine montajı (münferit) 6
542 93 Malzeme temin işi (montaj hariç) 4
543 94 Motorlu taşıtların peryodik bakım onarımı 12
544 95 MUD (Mekanize Ufki Depo) sıcaklık ölçme sistemi 7
545 96 Otomasyonlu havuz-göl fıskiye sistemleri (aydınlatma, laser, gaz sistemi vb. dahil) 10
546 97 Otomatik karlama tesisleri (suni kar üretimi) 8
547 98 Otomatik temiz gazlı yangın söndürme tesisatı 9
548 99 Ön arıtma tesisi 9
549 100 Özel tasarım araç, makine ve benzeri imalatlar 8
550 101 Rafine yağın fason olarak işlenmesi 7
551 102 Rafineri kazanları kimyasal temizliği (makine ile)
a) Dış temizlik 6
b) İç temizlik 8
552 103 Röntgen ile kaynak kontrolü 6
553 104 Rulo saçların kenetlenmesi-bağlanması ve takozlanması ile nakliyeye hazır hale getirilmesi (makine ile) 7
554 105 Sabit yangın söndürme sisteminin FM-200 veya FE-227 sistemine dönüştürülmesi 10
555 106 Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı) 30
556 107 Seri halde parça imalatı (her türlü malzemeden) 7
557 108 Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi vs. boya işleri) 9
558 109 Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği 8
559 110 Stokerli kalorifer sistemi kurulması 9
560 111 Stoklanmış cüruf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 8
561 112 Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi 12
562 113 Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi 6
563 114 Sulama kuyularındaki pompaların demontajı ve bakımı idarece yapılan veya  yenilenen pompaların montajı 15
564 115 Su tankı imalatı (saç) 10
565 116 Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği 7
566 117 Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve diğer tesislerde kaynak kontrolü ve rapor yazımı) 20
567 118 Tambur bakım onarım ve kaplaması 12
568 119 Termik santral, fabrika vb. tesislerin baca temizliği
a) Makineli 10
b) El ile 35
569 120 Termik santral kazanı dairesinin revizyonu 12
570 121 Termik santral kömür kanallarının onarımı 12
571 122 Tıbbi cihazların parçalı peryodik bakım onarımı 12
572 123 Toraks cihazının opsiyonunun kullanıma açık hale getirilmesi 12
573 124 Torna-makine spiral freze işi 7
574 125 Ultra saf su sistemi 8
575 126 Ulusal marker hatları izolasyonu (Rafineri) 10
576 127 Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple) 9
577 128 Yangın söndürme sistemlerinin dolum, bakım ve onarımı 12
578 129 Yangın söndürme tüpü bakım, onarım  ve dolum 12
579 130 Yüksek hızlı tren hatlarında manyetik yöntem ile tahribatsız nötr sıcaklığının bulunması (muayene ve rapor işleri dahil) 10
XIV – NAKLİYE İŞLERİ
580 1 Kargo dağıtım (nakliye) 7
581 2 Nakliye
a) Binek hayvan ile 20
b) El arabası ile 30
582 3 Nakliye işleri 4
583 4 Personel taşımacılığı ( her türlü servis taşımacılığı) 6
XV – PROJE – HARİTA YAPIMI – MÜŞAVİRLİK
584 1 Amenejman plan yapımı 10
585 2 Aplikasyon çalışmaları
a) Total station ve distomat ile 7
b) Takometre ve nivo ile 14
586 3 As-built proje yapımı 8
587 4 Bilgi sistemi veri tabanı oluşturulması 12
588 5 CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)‘nin işlenmesi 10
589 6 Envanter çıkarılması 10
590 7 Fotokopi, ozalit çekilmesi 7
591 8 Harita, plan, kamulaştırma ve kadastro işleri (bilgisayarla) 10
592 9 İş sağlığı ve iş güvenliği hizmet alımı işleri 11
593 10 Mimari maket yapımı 20
594 11 Müşavirlik, mühendislik-kontrollük hizmetleri 10
595 12 Navigasyonlu yol verisi üretimi 12
596 13 Panaromik ve benzeri yapılarla üç boyutlu çalışma (resim, foto, ses, CD) 13
597 14 Personel eğitimi ve seminerler (her türlü) 10
598 15 Proje yapımı (bilgisayarla) 12
599 16 Röleve projesi yapılması 15
600 17 Sürücü-pilot uçuş eğitimi 10
601 18 Tapu-kadastro pafta ve teknik arşiv verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması 12
602 19 Taşınmaz mal değerlendirilmesi 10
XVI – SAĞLIK İŞLERİ
603 1 Metal destekli tek parça kron-köprü yapılması (seramik) 20
604 2 Metal kaideli tam ve bölümlü protez yapılması (iskelet) 23
605 3 Akrilik tam protez ve bölümlü protez yapılması 20
XVII – TESİS İŞLETME
606 1 AG-OG elektrik tesisi-şebekesi bakım onarım ve işletilmesi
a) Malzeme idareden 20
b) Malzemeli 15
607 2 İçme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi 15
608 3 Kablo TV hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi
a) Malzeme idareden 20
b) Malzemeli 15
609 4 Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi 15
610 5 Trafik sinyalizasyon bakım onarım ve işletmesi
a) Malzeme idareden 20
b) Malzemeli 15
611 6 Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi
a) Malzeme idareden 20
b) Malzemeli 15
XVIII – TERZİLİK İŞLERİ
612 1 Ayakkabı, bot vb. imalatı 12
613 2 İşçi gücü ile terzilik işi 35
614 3 Konfeksiyon (fabrikasyon üretim) 7
615 4 Makine ile terzilik işi (ölçü ve prova yapılarak) 15
616 5 Tarihi halı ve kilimlerin restorasyonu (temizlik, bakım ve her türlü onarım işleri) 20
XIX – TÜNEL İNŞAATI – METRO İNŞAATI
617 1 Metro inşaatı (komple) 6
618 2 Tünel – Metro inşaatı katener sistemi 7
619 3 Tünel – Metro sinyalizasyon 6
620 4 Tünel – Metro mekanik ve havalandırma tesisatı 8
621 5 Tünel inşaatı (herşey dahil)
a) 10 m2 den büyük kesitli 5
b) 10 m2 den küçük kesitli 9
XX – YEMEK
622 1 Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı 10
623 2 Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması
a) Bulaşık yıkaması dahil 15
b) Bulaşık yıkaması hariç 12
XXI – YOL – DEMİRYOLU (Alt Temel, Temel, Stabilize, Asfalt, Bordür, Kaldırım, Sanat Yapıları, Dekapaj, Kazık, Köprü, Tahkimat, Trafik Levhaları, Sinyalizasyon)
624 1 Alt temel, temel malzemesi temini (ocaktan taş çıkarma, konkasörle taşıma, konkasörde kırılma dahil) 6
625 2 Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre, serme, sulama sıkıştırma) 4
626 3 Arazözle sulama (yol inşaatında) 4
627 4 Arnavut kaldırımı döşenmesi (beton küp taş ve kesme taş) 22
628 5 Asansörlü veya yürüyen merdivenli yaya alt geçidi yapımı 7,5
629 6 Asfalt frezelenmesi-eski asfalt sathının makine ile çizilmesi 6
630 7 Asfalt kaplama işleri
a) Tüm malzeme İdareden 8
b) Yalnız bitüm veya yalnız agrega İdareden 6
c) Sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama (komple) 4
631 8 Asfalt mıcırı temini (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma dahil) 6
632 9 Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama)(normal beton) (satın alınan hazır beton hariç) 9
633 10 Asfalt sökülmesi (makineli) 6
634 11 Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı 10
635 12 Asfalt yüzeye baskı ile desen yapılması
a) Boyanması dahil 8
b) Boyanması hariç 7
636 13 Asma köprü inşaatı
a) Yaya geçit köprüsü 8
b) Kara ve demiryolu taşıt köprüsü (altyapı-üstyapı, zemin iyileştirilmesi dahil bağlantı yolları hariç) 7
637 14 ASR (Alkali Silika Reaktivitesi) özel bir kil, kum, su ve çimento karışımı ile mevcut beton yüzeyinin kaplanması 9
638 15 Balast temini (kırma ve nakliye dâhil) 6
639 16 Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.) 9
640 17 Beton bordür, büz, parke imali, (İdare malı tesislerinde imal edilirse) (malzeme yükleniciye ait) 10
641 18 Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imali (malzeme yükleniciye ait) 5
642 19 Beton kırılması
a) Makine ile 6
b) El ile 30
c) Kompresör ile 20
643 20 Beton yüzeyine dış etkenlere karşı koruyucu kür maddesi püskürtülmesi 6
644 21 Blokaj yapılması
a) El ile 17
b) Makine ile 6
c) Malzeme idareden el ile 30
d) Malzeme idareden makine ile 8
645 22 Bordür döşenmesi (her türlü)
a) Malzemeli 9
b) Bordür idareden 25
c) Malzemelerin tümü idareden 30
646 23 Bordür, parke sökülmesi (kullanılmak üzere sökülenler) 18
647 24 Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı 10
648 25 Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi (malzeme idareden) 12
649 26 Çelik köprüler ve çelik imalatların kumlama yapılması ve boyanması 13
650 27 Çiçek potu yapılması (konstrüksiyonu dahil) 9
651 28 Çim taşı döşenmesi 20
652 29 Dekapaj, kazı yapılması
a) El ile 30
b) Komprösörle delik açma ve dinamitle patlatma 10
c) Makineli kazı yapılması ve nakliyesi 4
653 30 Demiryollarında alüminotermit ray kaynağı yapılması 7
654 31 Demiryollarında buraj yapılması
a) Makineli 6
b) El ile 30
655 32 Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması 9
656 33 Demiryollarında makas imalatı 7
657 34 Demiryollarında YHT ve lokomotif anti-patinaj sistemi için kum dolum tesisi 9
658 35 Demiryolu hattının bakım onarımı (makineli) 10
659 36 Demiryolu raylarının kaynak yapılması (makineli) 6
660 37 Demiryolu travers ve ray döşenmesi (makineli)
a) Malzeme idareden 8
b) Malzemeli 6
661 38 Dere ıslahında makineli kazı 3
662 39 Devlet Demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerlerine yeni dübellerin montajı 18
663 40 Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak) 4
664 41 Dolgu yapılması ve sıkıştırılması
a) İşçi ile 17
b) Makine ile 4
665 42 Döşeli raylarda yeniden profil vermek için frezeleme-taşlama 10
666 43 Elastik genleşme derzi yapımı (yeni) 6
667 44 Elektronik trafik bilgilendirme ve ikaz sistemi 7
668 45 Finişerle dökülen her türlü beton 4
669 46 Fonolit – doğal  taş plakaların  döşenmesi 10
670 47 Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık 6
671 48 Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık (idare malı malzeme) 15
672 49 Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuş) 6
673 50 Görme engelliler için yol yapılması 10
674 51 Greyderle reglaj yapımı 4
675 52 Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi 4
676 53 Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı 18
677 54 Hemzemin geçitlerde kauçuk kaplama (plastik-kaplama) 7
678 55 Hidrolik sistemli yol bariyeri yapılması 8
679 56 İstinat duvarı derz yapılması (kargir duvar) 18
680 57 İstinat duvarı onarımı
a) Beton veya betonarme 9
b) Kârgir 18
681 58 İstinat duvarları inşaatı
a) Geogrid 7
b) Kargir (duvar temel hafriyatı, iskele, taş, harç dahil) 18
c) Normal beton veya betonarme (kalıp, demir, dahil) (satın alınan hazır beton hariç) 9
682 59 Jeogridli su toplama çukuru 6
683 60 Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait) 6
684 61 Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili (normal beton) (satın alınan hazır beton hariç) 9
685 62 Kaya dolgu işleri (tahkimat)
a) İstifli 8
b) İstifsiz 6
686 63 Kaya zeminde makine ile 10 m2 den büyük depo (Zirai mahsül vb. ürünleri saklamak için) açılması 5
687 64 Kırılmış temel malzemesi ile temel yapımı (idare malı) 5
688 65 Köprü genleşme derzi yenileme 7
689 66 Köprü ve viyadük inşaatı (alt yapı, üst yapı, zemin iyileştirilmesi dahil)
a) Betonarme normal beton 7,5
b) Çelik 8
c) Kargir 18
690 67 Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile) 10
691 68 Köprü mesnet bandı 7
692 69 Köprü onarım işi
a) Betonarme (satın alınan hazır beton ve yüklenicinin kendi beton santralında ürettiği beton hariç) 9
b) Kargir 18
693 70 Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil) 10
694 71 Köprü, menfez içi temizliği
a) İşçi ile 35
b) Makine ile 6
695 72 Köprüde prefabrik mesnetler, kirişler 7
696 73 Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması 10
697 74 Kuru eşik duvar yapılması 12
698 75 Laboratuvar deneyleri ve rapor 10
699 76 Makine ile derz açılması ve dolgusu 6
700 77 Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak ölçülemeyen gün-saat olarak tespiti yapılıp ödeme yapılan bilumum işler 4
701 78 Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması 4
702 79 Mayın temizleme ( makine ve el ile) 17
703 80 Mıcır, alttemel ve temel malzemesinin yıkanması (makine ile) 4
704 81 Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder ile) 4
705 82 Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile) 6
706 83 Oto yol korkuluk montajı (makineli) 7
707 84 Oto yol korkuluk montajı (makineli) (malzeme idareden) 15
708 85 Oto yol korkulukları demontajı (hasarlı) 9
709 86 Parke ile kaldırım ve yol yapımı
a) İnsan gücü ile (malzemeli) 18
b) Parke döşeme  makinesi ile(malzemeli) 10
c) Malzemenin tümü İdareden 30
ç) Parke veya bordür taşı idareden 25
d) Parke taşı (kilitli) (malzemeli) 20
710 87 Pere yapılması
a) Harçsız 12
b) Harçlı 15
711 88 Peronbej yapılması (TCDD) 9
712 89 Prefabrik betonarme yol korkuluğu imali ve montajı 7
713 90 Prefabrik betonarme  oto bariyer  imali ve montajı 7
714 91 Refüj, yol bordürü döşenmesi 9
715 92 Renkli dere taşı temini ve serilmesi 12
716 93 Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri 10
717 94 Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (sanat yapısı kazısı, demir, dolgu, kalıp, beton dahil) (satın alınan hazır beton , kargir inşaat, kanalizasyon hattı döşeme, parke döşenmesi, yüklenicinin kendi beton santralinde ürettiği beton hariç) 9
718 95 Sifon yapılması (münferit inşa edilirse) 10
719 96 Sinyalizasyon tesisi 7
720 97 Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme) 25
721 98 Stabilizasyon (kireç, çimento vb. karıştırılarak) yapılması 4
722 99 Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli 6
723 100 Şevlerde zemin hareketlerinin izlenmesi için inklinometre cihazının yerleştirilmesi 8
724 101 Taraklı mozaik 18
725 102 Tarihi köprü restorasyonu 15
726 103 Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi 6
727 104 Taş kırma işleri (makineli) 6
728 105 Taş kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi) 6
729 106 Tel örgü terası yapımı 10
730 107 Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile) 25
731 108 Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı 10
732 109 Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) işçi ile 30
733 110 Trafik işaret levhalarının bakım ve onarımı 12
734 111 Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı 10
735 112 Trafik levha ve direklerin montajı (idare malı) 20
736 113 Tretuvar sökümü (makineli) 6
737 114 Tretuvar yapımı
a) Beton (satın alınan hazır beton hariç) 9
b) Karo, andezit, granit, mermer vs. 10
738 115 Trimer makinesi ile asfalt kazısı 6
739 116 Yatay delgi makinesi ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi 6
740 117 YHT hattına ve karayoluna prefabrik kar siperi montajı – tel çit 9
741 118 YHT setlerinin kışın yürüyen aksamı altında biriken buzun eritilmesi ve buz tutmasının önlenmesi amacıyla kurulan buz önleme ve eritme sistemi 7
742 119 Yol betonlama veya saha betonlaması (herşey dahil)
a) Yüklenicinin kendi beton santralinde ürettiği beton ile 7
b) Satın alınan hazır beton ile 4
743 120 Yol bakım onarımı
a) Beton yollarda (satın alınan hazır beton hariç) 9
b) Stabilize yollarda 4
c) Asfalt yollarda 7
744 121 Yol hendek reglajı ve bakımı (makineli) 4
745 122 Yol ısıtma sistemi (elektrikli) 6
746 123 Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 4
747 124 Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi 9
748 125 Yol şevlerine kafes tel yapılması (hasır çelik gibi) 6
749 126 Yol yaklaşım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme beton, barbakan hasır çelik dahil) 6
750 127 Yol yaklaşım sınırında tel örgü yapılması 9
751 128 Yollara asfalt yama yapılması
a) Malzemeli 7
b) Malzemenin tamamı idareden 15
c) İdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse 11
ç) Malzemeli (el ile) 15
d) Malzemenin tamamı idareden (el ile) 20
e) Malzemeli (kısmen makineli kısmen el ile) 12
752 129 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi
a) Makineli 6
b) Malzeme İdareden (makineli) 15
753 130 Yollarda çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarısı, şerit çizgileri, standart ok ve yazıların çizilmesi (el ile) (malzeme yükleniciye ait) 15
754 131 Yollarda ulaşım etüdleri yapılması
a) Makineli 10
b) El ile 20
755 132 Yürüyen merdivenli veya asansörlü yaya üst geçit inşaatı 8
XXII – YÜKLEME – BOŞALTMA
756 1 Buğday, arpa vs. yükleme boşaltma (makine ve elektrik İdareden) 15
757 2 Çay yükleme
a) Bant ile 7
b) El ile 25
758 3 Çimento fabrikasında band ile torba çimento yükleme 7
759 4 Pancar yükleme (makine ve elektrik İdareden) 15
760 5 Şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine İdareden, mazot müteahhitten) 12
761 6 Şeker pancarı yükleme ve nakliyesi 5
762 7 Tütün yükleme ve nakli (boşaltma İdareden) 15
763 8 Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile) 30
764 9 Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile) 7
765 10 Yükleme, boşaltma (makine ile demir, profil, paket halinde tuğla, parke, betopan, saç, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer, pirinci, perlit, gaz beton) 7
766 11 Yükleme boşaltma, toz çimento (kompresörle) 6

1 reply »

Bir Cevap Yazın