KATMA DEĞER VERGİSİ

Faiz Ödemesinde KDV Oranı ve Hesaplama Yöntemi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

TARİH : 19.07.2012
SAYI : B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[24-2012/01]-755
KONU : Temerrüt faizinin KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından sonuçlandırılıp Yargıtay tarafından onanan Karar gereğince … San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ödenmesine hükmedilen yükümlülükler kapsamında ödeyeceğiniz faiz miktarı hesaplanırken icra müdürlüğü tarafından hakedişlerin KDV dahil tutarı üzerinden işlem yapıldığı belirtilerek, söz konusu firma tarafından adınıza düzenlenecek faiz ödemesine ilişkin faturada KDV nin iç yüzde yöntemi ile ayrıştırılmasının gerekip gerekmediği hususunun bildirilmesi istenilmiştir.

KDVK.nun;

20. maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

24. maddesinde ise, teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri; ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV’nin matrahına dahil olduğu,
hükme bağlanmıştır.

Buna göre, adı geçen firmanın, yüklenicisi olduğunuz iş dolayısıyla taşeron olarak yaptığı teslimlere ilişkin hakediş ödemelerinin zamanında ödenmemesi üzerine yargı kararıyla ödenmesine hükmedilen faiz tutarlarının KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Mahkemece hükmolunan Kararda bedele KDV dahil olup olmadığına yönelik bir belirleme yapılmamış olması halinde faiz tutarı KDV matrahına dahil edilecek ve bu tutar üzerinden ayrıca KDV hesaplanacaktır. Ancak, bu tutarın katma değer vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde KDV nin iç yüzde yoluyla hesaplanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir Cevap Yazın