EMLAK VERGİSİ

Tarımsal ve hayvansal soğuk hava deposu et işleme ve paketleme tesisinin emlak vergisinden muaf olup olmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 66813766-175.01[4-2017-13]-E.386523 04.10.2018

Konu: Tarımsal ve hayvansal soğuk hava deposu et işleme ve paketleme tesisinin emlak vergisinden muaf olup olmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 2013 yılında iktisap ettiğiniz, … İli … İlçesi … Mevkinde bulunan şirketinize ait taşınmaz üzerine, 2014 yılında bir kır evi, 2016 yılında ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile imzalanan Hibe Sözleşmesine istinaden iki adet soğuk hava deposu inşa edildiği, bağlı bulunulan Belediyeye bildirimde bulunulmadığı ancak ilgili Belediye tarafından gerekli tarhiyat işlemlerinin yapıldığı belirtilerek, söz konusu depolar için 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (h) fıkrası gereğince daimi veya aynı Kanunun 5 inci maddesinin (g) fıkrası gereğince geçici muafiyetten yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu Kanun hükümlerine göre bina vergisine tabi olduğu, 4 üncü maddesinin (h) fıkrasında, kiraya verilmemek ve zirai istihsalde kullanılmak şartıyla, makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakalarının bina vergisinden daimi olarak muaf tutulacağı; 5 inci maddesinin (g) fıkrasında ise, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, … İli … İlçesi … Mevki … parselde inşa edilen … metrekare tarımsal ve hayvansal soğuk hava deposu et işleme ve paketleme tesisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (h) fıkrasında yer alan binalar kapsamında bulunmadığından ve aynı Kanunun 5 inci maddesinin (g) fıkrasında belirtilen yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilmediğinden daimi veya geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.