GELİR VERGİSİ

Özelge: Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni

Aşağıdaki özelge serbest meslek faaliyeti kapsamına giren faaliyetlerin kapsamını göstermesi açısından örnek mahiyettedir.

Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri alanında, kişilere ve kurumlara basın bülteni nasıl yazılır, gazetelerle nasıl kontak kurulur, kurumları ve kişileri kendi alanlarında etkin şekilde tanıtabilmeleri için danışmanlık, kişisel gelişimin kurum düzeyinde ve birey düzeyinde yaygınlaşması için eğitim ve danışmanlık hizmeti verileceğini belirten kişi, bu faaliyet nedeni ile ticari faaliyet mi yoksa serbest meslek faaliyeti mi icra etmiş olacağını ve vergileme rejiminin nasıl olacağını vergi idaresine sormuştur.

İdare, serbest meslek faaliyetinin ana unsurlarını:

  • Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması,
  • Bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması,
  • Devamlı olması,

şeklinde sıralayarak özelgeye konu faaliyetin serbest meslek faaliyeti olduğu yönünde görüş vermiştir.

Özelge metni aşağıdaki gibidir:


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 62030549-120[65-2019/24]-E.347151  28.04.2020

Konu: Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

İlgi

:

a) 04/01/2019 tarih ve 49889 evrak kayıt numaralı özelge talep formu.

b) 16/01/2019 tarih ve 186463 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçenizde; 04/04/2017 tarihinden itibaren serbest meslek mükellefi olarak tıp doktorlarının dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri faaliyetinde bulunduğunuzu, ancak bu faaliyetinizi 01/01/2019 tarihiden itibaren terk ederek halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri alanında, kişilere ve kurumlara basın bülteni nasıl yazılır, gazetelerle nasıl kontak kurulur, kurumları ve kişileri kendi alanlarında etkin şekilde tanıtabilmeleri için danışmanlık, kişisel gelişimin kurum düzeyinde ve birey düzeyinde yaygınlaşması için eğitim ve danışmanlık hizmeti verileceğini belirterek, söz konusu faaliyetinizin serbest meslek kazancı mı yoksa ticari kazanç olarak mı vergilendirileceği hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.”,

65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”,

66 ncı maddesinde ise; “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Serbest Meslek Faaliyeti” başlıklı (1.1) bölümünde; “…bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin;

  • sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması,

  • bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması,

  • devamlı olması,

unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Ticari kazanç, esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğmaktadır. Bu kaynağa bağlı olarak ve devamlı bir organizasyon çerçevesinde yapılan her türlü faaliyet ticari faaliyettir. Serbest meslek faaliyetinin ticari bir organizasyon içinde yapılması, sağlanan gelirin yapısını değiştirmez. Sadece, elde edenler yönünden ticari kazanç sayılmasını gerektirir ve ticari kazanca ait esas ve hükümlere tabi olur. Ticari faaliyette, sermaye ve emekten oluşan sürekli bir organizasyon mevcut olup, bu organizasyon içindeki sermaye ve emeğin payı, yapılan faaliyetin türüne, niteliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Serbest meslek faaliyetinde ise ticari kazançtan farklı olarak sermaye değil şahsi mesai, ilmi veya mesleki bilgi ya da ihtisas ön plana çıkmaktadır.

Bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması ve devamlı olması, unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetinizin, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapılması halinde, elde edeceğiniz gelirin serbest meslek kazancı sayılarak serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza

:

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.