GELİR VERGİSİ

Özelge: Hasılat Esaslı Vergilendirmede Geçici Vergi Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürü

Sayı: 13649056-120.03.13[2020-ÖZE-01]-E.25489   21.05.2020

Konu : Hasılat Esaslı Vergilendirmede Geçici Vergi Oranı Hk.

İlgi : 16/01/2020 tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuzu, uygulamaya ilişkin Kanunda yer alan şartları sağlamak suretiyle hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasına geçtiğinizi belirterek, bu faaliyetinize ilişkin fatura karşılığında yapmış olduğunuz giderleri hasılatınızdan düşüp düşemeyeceğiniz ve geçici vergi döneminde söz konusu kazancınız için uygulanacak vergi oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Hasılat esaslı kazanç tespiti” başlıklı 113 üncü maddesinde, ” (7186 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle değişen madde; Yürürlük: 19.07.2019) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer vergisi dâhil tutarın) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınır. Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmaz.

Kazançları birinci fıkra kapsamında tespit edilenlerin;

a) Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmaz.

b) Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

c) İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümkün değildir.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uyarınca bir takvim yılı içinde iki kez ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için bu madde hükümlerinden yararlanamaz.

Bu madde hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, kanuni oranına getirmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, mezkur Kanunun mükerrer 120 nci maddesinde,

” Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin altışar aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir.”

hükmü yer almaktadır.

Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasına ilişkin 03/12/2019 tarih ve 30967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 309 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “Vergiye tabi kazancın hesaplanması” başlıklı 5 inci maddesinde;

(3) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine ilişkin vergiye tabi kazancın hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre hesaplanmasında, bu faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmayacak ve bu usule göre tespit edilen kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinizden kaynaklanan gayrisafi hasılatınızın %10’u faaliyetinize ilişkin vergiye tabi kazanç olarak dikkate alınacak olup, özelge talep formunuzda belirttiğiniz üzere bu faaliyetinize ilişkin yapılan giderlerin gayrisafi hasılatınızdan indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan geçici vergilendirme dönemlerinde, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinizden kaynaklanan hasılatınızın %10’u üzerinden, mezkur kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan %15 oranında geçici vergi hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.