GENEL

VERBİS NEDİR? KİMLER YÜKÜMLÜ? KİMLER İSTİSNA? KAYIT SÜRESİ? CEZASI?


DİKKAT!

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler
Hakkında “Veri Surumluları Siciline kayıt tarihlerinin uzatılması” konulu 2020/482 Sayılı Karar 25 Haziran 2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Karar ile VERBİS’e kayıt için zorunlu olan son tarihler uzatıldı. Buna göre,

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.03.2021 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.03.2021 tarihine,

kadar uzatılmıştır.

Söz konusu karara ilişkin duyuru metni için TIKLAYINIZ.

VERBİSe kayıt sürelerinin uzatılması ile ilgili karar


 

VERBİS NEDİR?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline  kaydolması gerekmektedir.

VERBİS’E KİMLER HANGİ TARİHE KADAR KAYIT OLMAK ZORUNDADIR?

MEVCUT GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İLE KAMU KURUMLARI İÇİN

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kuruluna verilmiştir.

İLAN EDİLEN İLK TARİH

Kişisel Verileri Korumu Kurulu önce aşağıdaki şekilde kayıt başlama tarihleri açıklamıştır:

Kurulca alınan ve 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/88 sayılı Kararda veri sorumluları için kayıt başlama tarihleri aşağıdaki gibidir:

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018 – 30.09.2019,

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 – 31.03.2020,

-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 – 30.06.2020, tarihleri arasında

Sicile kayıt olmak zorundadır.

VERBİS’E KAYIT TARİHİ 31.12.2019’A KADAR UZATILDI.

Kişisel Verileri Korumu Korulu tarafından yapılan ve aşağıda görüntüsü yer verilen VERBİS’e KAyıt Süresinin Uzatılması Hakkında duyuruda yer aldığı üzere Kurulun 03.09.2019 tarihli kararı ile VERBİS’e kayıt süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu duyuru metni aşağıdaki gibidir:


VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,
Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına
karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

verbise kayıt süresi uzatıldı.PNG

YILLIK ÇALIŞAN SAYISI NASIL HESAPLANACAK?

Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. 

Buna göre, bir veri sorumlusu 2017 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin en az 7 sinin her birinde bildirmiş olduğu çalışan sayısının 50’den çok olması halinde kayıt yükümlülüğü 01.10.2018 tarihinde başlamış olacaktır.

SONRADAN KAYIT YÜKÜMLÜSÜ OLANLARIN SİCİLE KAYIT SÜRESİ

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları için belirlenen 30 günlük süre, Kurul kararıyla belirlenen kayıt sona erme tarihlerinden sonra başlayacaktır.

Buna göre bir veri sorumlusu, veri sorumlusu gruplarından hangisinin kapsamı içinde ise o grup için belirlenmiş kayıt süreleri içerisinde kayıt yükümlülüğünü yerine getirecektir. Bu sürenin tamamlanmasından sonraki bir tarihte kayıt yükümlüsü haline gelmişse, kayıt yükümlüsü olduğu tarihten itibaren 30 günlük sürede kayıt olmak zorundadır.

KİMLER SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNADIR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinde, “işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda Kurulca bazı veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir. Bu kapsamda alınmış olan 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de; 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre;

a) Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan
yollarla kişisel veri işleyenler,

b) 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

c) 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

ç) 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

d) 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

e) Gümrük müşavirleri, 

f) Arabulucular,

g) 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

ğ) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

VERBİS’E KAYIT OLMAMANIN, USUL VE ESASLARA UYMAMANIN CEZASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesinin (ç) bendinde, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Kanunda VERBİS’le ilgili yükümlülüklere uymamanın yanında kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer hususlara aykırılıklar için de idari para cezaları öngörüldüğünü hatırlatalım. Ancak, bu cezalar bu yazının konusu dışında kalmaktadır.

08.08.2019

Güncelleme 11.12.2019 (VERBİSE KAYIT TARİHİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN BÖLÜM EKLENDİ)

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Kaynaklar:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurul Kararları

https://verbis.kvkk.gov.tr/

SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf erişimi için tıklayın

7 replies »

 1. merhaba özel doktor kılıniği de kapsıyor mu bu çalışan sayısı 5 yıllık mali bilanço 25 milyondan az gelen hastalarımızın ad soyad tel kimlik bilgilerini e posta alıyoruz VERBİS’e kayıt olmamız gereklimi teşekkürler

 2. kozmetik mamulleri toptan ticaretini yapan bir limited şirketiz. kişisel veri işleme ile ilgili bir faaliyetimiz yok 2020 yılında .aktif toplamımız 25 000 tl yi geçmesi durumunda verbis sorumluluğumuz başlar mı teşekkürler

 3. Merhaba,

  Bu konuda bir çok karışıklık insanların kafasında. Örn; ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler kimlerdir, bu neye göre belirleniyor, bunun kriterleri nelerdir? Ya da ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar verbis’e kayıt olmasalar da yine de internet sitelerinde Aydınlatma Metni yayınlamaları gerekiyor mu?

  Mesela; internet sitesi olan bir yaşam koçu, muayenehanesi olan bir doktor veya bir yazar internet sitelerinde iletişim formu ile ad-soyad-eposta-mesaj bilgisi topluyorlarsa VERBİS’e kayıt olmaları gerekiyor mu?

  Teşekkürler.

 4. İki şarttan birinin gerçekleşmesi durumunda Verbis zorunluluğunun doğması öngörülmüş. Bunlar çalışan sayısı ve mali bilanço toplamı veya (aktif toplamı) Çalışan sayısı 50 den çok ise zorunlusunuz. Çalışan sayınız 50 den az ama aktif büyüklüğünüz 25 milyon TL’den büyük ise yine zorunlusunuz. Buna göre sizin işletmeniz aktif büyüklüğü şartını sağladığı için yükümlü olması gereken işletmeler arasında yer alıyor.

 5. Merhaba,
  FAALİYETİMİZ TOPTAN KUMAŞ TİCARETİ , BİLANÇO USULÜ , 7 KİŞİ ÇALIŞANIMIZ MEVCUTTUR , 2018 YILLIK AKTİF TOPLAMI 30 MLN TL ‘Dir.
  ÜSTTEKİ BİLGİLERE DAYANARAK VERBİSE KAYIT OLMAK ZORUNDAMIYIZ ? Teşekkürler.

 6. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur. Bu düzenlemeye göre çalışan sayısı 50 olduğunda istisna kapsamından çıkılmaktadır. Kayıt zorunluluğu söz konusu olmaktadır.

 7. ÇALIŞAN SAYISI 50 İSE KAYIT ZORUNLULUĞU VAR MIDIR.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.