GELİR VERGİSİ

Ofisini Meslektaşı ile Paylaşan Serbest Meslek Sahibinin Kira Stopaj Yükümlülüğü

Aşağıdaki özelgede, işyerini veya ofisini diğer avukat meslektaşı ile paylaşan avukatın kira stopaj/kesinti/tevkifat yükümlüğü ile ilgili gelir idaresinin görüşü yer almaktadır:


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.ÖZ.2011.183-338  25/10/2011

Konu : Serbest meslek sahibinin işyerini başka bir meslektaşı ile paylaşması durumunda ödenen kira bedelinde tevkifat

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında avukatlık faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef olduğunuzu, kiralamış olduğunuz işyerinizin bir bölümünü başka bir meslek mensubuna kiraladığınız da tarafınıza yapılacak kira ödemesinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı konusunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri işverene tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” şeklinde açıklanmıştır.

Yine aynı Kanunun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesinde; “(3946 sayılı Kanunun 22. maddesiyle değişen ve 1.1.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe giren madde) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri,sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayına ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptırları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmü yer almış olup, maddenin 5/a bendinde de “70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden” tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre; kiralamış olduğunuz işyerinizin bir bölümünü başka bir meslek mensubuna kiraya verdiğiniz takdirde tarafınıza yapılacak ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.