MESLEK MENSUPLARI

Serbest Meslek Erbabının Ortak Kullandığı Ofise İlişkin Elektrik, Su ve Benzeri Ödemelerin Gider Kaydı ve KDV İndirimi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 84098128-120.04[68-2018/4]-E.134509   20.04.2020

Konu: Ortak kullanılan ofis için ödenen elektrik, telefon ve su faturalarının indirimi hk.

İlgi: 17/10/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, her biri ayrı vergi mükellefi olan iki avukat meslektaşınız ile bir ofis kiraladığınızı, kiralayan ile yaptığınız kira sözleşmesinde toplam kira bedelinin 2.100 TL olarak belirlenerek her bir avukatın ödeyeceği kira oranının yazıldığı, toplam kira bedelinin % 40’ının şahsınıza, % 40’ının …’a ve % 20’sinin …’na ait olduğu, şahsınızın kira sözleşmesindeki orana göre ödediği kira bedelini gider kaydettiği, ancak ofisinizin elektrik aboneliğinin gayrimenkul sahibi adına, su ve telefon-internet aboneliğinin ise … adına olduğunu belirterek, gayrimenkul sahibi adına olan elektrik faturası ile … adına olan su ve telefon-internet faturalarından tarafınızca ödenen kısmının serbest meslek kazancınızın tespitinde gider belgesi olarak kayıtlarınıza alıp alamayacağınız ile faturalardaki KDV tutarını indirilecek KDV olarak kayıtlarınıza alıp indirim konusu yapıp yapamayacağınız ile belge düzeninin nasıl olması gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde serbest meslek kazancının tarifi yapılmış, 67 nci maddede de serbest meslek kazancının tespitinin nasıl yapılacağı belirtilmiştir.

Anılan Kanunun 68 inci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler sayılmış olup, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, serbest meslek faaliyetinizi gerçekleştirmek üzere kiraladığınız taşınmazda kullanılan ve abonelikleri meslektaşlarınızdan birine veya gayrimenkul sahibine ait olan elektrik, su, telefon-internet gibi genel gider mahiyetindeki giderlerin, faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığı ile belli bir kısmının tarafınızca ödendiğinin tevsiki halinde, tarafınızca ödenen tutarla sınırlı olmak üzere serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri,

– 34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, işyerinizde ortak kullanılan ancak başkası adına kayıtlı olan elektrik, su, telefon ve internet faturalarının faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tevsik edici belgelerle ispatı halinde, bu belgelere dayalı giderlerle ilgili olarak yüklenilen KDV’nin tarafınızca katılım oranında indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.