GELİR VERGİSİ

Özelge:Yurtdışında yapılan ancak belgelendirilemeyen giderlerin (götürü giderlerin) indirimi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi Ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı :B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-2-11 13.05.2010

Konu : Yurtdışında yapılan ancak belgelendirilemeyen giderlerin indirimi

İlgide kayıtlı dilekçenizde, uluslararası nakliyecilik faaliyetinden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, yurt dışında bulunduğunuz süre zarfında konaklama ve yemek gibi zaruri ihtiyaçlarınız dolayısıyla yapmış olduğunuz harcamaları belgelendiremediğiniz belirterek, söz konusu harcamaların “yurt dışı harcırah” adı altında indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, safi ticari kazancın tespitinde indirilebilecek olup, söz konusu bendin parantez içi hükmüne göre, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, götürü gider uygulamasına yönelik açıklamaların da yer aldığı 194 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinin l numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin düzenlendiği, bu giderlerin Vergi Usul Kanununun 227 ve müteakip maddeleri hükümlerinde belirtilen şekilde tevsikinin zorunlu olduğu ve bu hükümler çerçevesinde tevsik edilemeyen giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı belirtildikten sonra, 4108 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendine eklenen parantez içi hükümle, bazı giderlerin Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre tevsik edilemediği hallerde de ticari kazancın tespitinde indirimine müsaade edildiği açıklanmıştır.

Anılan Tebliğin “4-Götürü gider uygulamasında hasılat” başlıklı bölümünün, “c) Yurt Dışı Taşımacılık Hasılatı” alt başlıklı bölümünde de her türlü yurt dışı taşımacılık faaliyetinden döviz olarak sağlanan hasılatın götürü gider uygulamasına konu olabileceği, “Yurt dışı taşımacılık” ifadesinden başlangıç veya bitiş noktasından herhangi biri veya her ikisi yurt dışında bulunan taşımacılık işlerinin anlaşılması gerektiği, ayrıca döviz olarak elde edilen yurt dışı taşımacılık hasılatının Türk Lirası karşılığının tespitinde, hasılatın kanuni defterlere kaydedildiği tarihte geçerli olan ve T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilmiş döviz alış kurlarının esas alınacağı, hasılatın kanuni süreden sonra kayıtlara intikal ettirilmesi halinde götürü gider uygulamasında dikkate alınacak hasılatın, kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiği tarihteki kur üzerinden hesaplanacağı, dövizlerin yurda getirilmesi gerektiği tarihe kadar doğan kur farklarının ise bu uygulamada dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yurt dışı taşımacılık faaliyetinizle ilgili olarak yurtdışında yaptığınız ancak tevsik edemediğiniz harcamalarınıza karşılık olmak üzere, yurt dışı taşımacılık faaliyetleriniz sonucu döviz olarak elde ettiğiniz hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla götürü olarak hesapladığınız giderleri ticari kazancın tespitinde indirmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.