GENEL

Eksik Ödenen Tapu Harcının Cezası

Gayrimenkul alım satımında tapu harcının taşınmazın emlak vergi değerinden az olmamak üzere gerçek değeri üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Eğer taşınmaz alım satımında tapu harcının düşük matrah üzerinden ödendiği, gerçek durumu yansıtmadığı idare tarafından tespit edilirse ne olur? İlgililere ne kadar ceza uygulanır?

İdare Beş Yıl İçinde Eksik Harç Ödemesini Tespit Ederse Cezalı Tarhiyat Yapıyor.

Harçlar Vergi Usul Kanununda yer alan zamanaşımı süresine tabidir. Bunun anlamı işlemin yapıldığı tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl içinde , beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde,  eksik bu tutar üzerinden hem alıcı hem satıcı cezalı tarhiyata muhatap olur. Eksik harç tutarı için gecikme faizi de hesaplanır. Eksik ödendiği tespit edilen harç ve bu harç için gecikme faizi ve harç tutarının yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası ilgililerden, taşınmazı satan ve alan, devreden veya devralandan aranır.

Örnek

Emlak değeri 500.000 TL ancak gerçek satış bedeli 1.000.000 TL olan bir taşınmaz ABC inşaat şirketinden satın alınmıştır. Tapuda gerçek bedel değil, emlak değeri üzerinden tapu harcı ödenmiştir. Bu durum vergi idaresi tarafından taraflar arasındaki sözleşme, banka kredi bilgileri ve benzeri araçlarla tespit edilmiştir. Bu durumda eksik beyan edilen tapu harcı matrahı 500.000 TL’dir. Bunun harç tutarı alıcı için (500.000x%2)=10.000 ve satıcı için (500.000x%2)=10.000 TL’dir.

Vergi idaresi alıcı ve satıcının her birinden 10.000 TL harç, bunun %25 oranıda 2.500 TL vergi ziyaı cezası ve harcın normal vade tarihinden tahakkuk tarihine kadarki süre için hesaplanacak gecikme faizi talep edecektir.

İdarece tarh edilerek vergi ceza ihbarnamesi ile tarafınıza ulaşan bu harç ve ceza için uzalşma talep edebilirsiniz. Uzlaşma sonunda vergi ve/veya cezanın bir kısmından kurtulabilirsiniz.

 

 

Categories: GENEL, HARÇLAR

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.