VERGİ USUL

İNCELEMEYE BAŞLAMA TUTANAĞI USULSÜZ DÜZENLENİRSE İNCELEME BAŞLAMIŞ SAYILMAZ

İNCELEMEYE BAŞLAMA TUTANAĞI USULSÜZ DÜZENLENİRSE İNCELEME BAŞLAMIŞ SAYILMAZ

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) : AKARYAKIT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VEKİLİ : AV.HACER KARAARSLAN
Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39/1 Folkart Towers B Kule K:8 D:16
Bayraklı/İZMİR
KARŞI TARAF (DAVALI) : İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ : AV.N
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Hukuk Bürosu Cumhuriyet Bulvarı Kat:5 No:5- Konak/İZMİR

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı şirketin 2017 yılı için 7143 sayılı Kanun uyarınca yaptığı matrah arttırım talebinin reddi işleminin, haksız olduğu, davalı idarece 213 sayılı Kanun’un 359.maddesi uyarınca vergi incelemesi yapıldığından bahisle matrah arttırım talebinin reddedilmesine karşın, şirket hakkında başlamış olan bir vergi incelemesinin olmadığı, gıyaplarında düzenlenen incelemeye başlama tutanağının kendilerine tebliğ edilmediği iddia edilerek iptali ile öncelikle yürütülmesinin durdurulması talep edilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı şirket gıyabında düzenlenen incelemeye başlama tutanağının şirket müdürüne tebliğe çalışıldığı ancak tebliğ edilemediği, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği uyarınca incelemeye başlama tutanağının vergi dairesi kayıtlarına intikal tarihinin, incelemeye başlama tarihi olarak kabul edildiği, matrah arttırım talebi tarihi itibarıyla davacı hakkında devam eden bir inceleme olduğu, 7143 sayılı Kanun’un 5/9 maddesi uyarınca davacı şirketin matrah arttırım talebinin reddedildiği, yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir 1. Vergi Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek yürütmenin durdurulması istemi hakkında gereği görüşüldü:

Dava, davacı şirketin 2017 yılı için 7143 sayılı Kanun uyarınca yaptığı matrah arttırım talebinin reddi işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un matrah ve vergi arttırımı başlıklı 5.maddesinin 9.fıkrasınında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” veya bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler ile terör suçundan hüküm giyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden yararlanamazlar. Şu kadar ki 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun mükelleflere tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı başvurmaları, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, raporun tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla bu madde hükümlerinden yararlanırlar, hükmü yer almaktadır.
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin 3.fıkrasında ise İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı tarihtir. Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye başlama tarihi olarak kabul edilir; bu durumda incelemeye başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin bilinen adresine vergi dairesince gönderilir, hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı şirketin 12.07.2018 tarihinde matrah arttırım talebinde bulunduğu, davalı idarece, şirket hakkında inceleme olduğu gerekçesiyle bu talebinin reddedildiği, şirket hakkında 2017 yılı Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Geçici Vergisi (Sahte Belge Kullanma) yönünden 15.03.2018 tarihli incelemeye başlama tutanağının düzenlendiği ve yine şirket hakkında 15.03.2018 tarihli 2016 ve 2017 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden incelemeye başlama tutanağının düzenlendiği, kurum yetkilisine ulaşılamadığından bahisle tutanakların mükellef kurum temsilcisine imzalattırılamadığı, ilgili tutanağın davacıya tebliğine ilişkin davalı idarece belge sunulamadığı, savunma ile ibraz edilen incelemeye başlama tutanağı tebliğ alındısının ise 15.03.2018 tarihli tutanakla ilişkisinin kurulmadığı anlaşılmıştır.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un matrah ve vergi arttırımı başlıklı 5.maddesinin 9.fıkrasında matrah arttırımında bulunamayacak mükellefler sıralanırken, sahte belge düzenleme fiili esas alınmış ve bu fiil nedeniyle incelemenin devam etmesi gerektiği hususu vurgulanmıştır. Somut olayda ise, davacı şirket hakkında sahte belge kullanma fiili nedeniyle inceleme başlatılması istenilmiş; savunma ile dosyaya sunulan belgelerden ise, kullanma yönünden dahi usulüne uygun olarak incelemeye başlanıldığından söz edilemeyeceği anlaşılmıştır.

Yukarıda ayrıntısına yer verilen mevzuat hükümleri ile somut olay bir arada değerlendirildiğinde, davacı şirket hakkında sahte belge düzenleme fiili nedeniyle başlamış ve usulüne uygun olarak devam eden bir incelemenin var olmadığı incelemeye başlama yönüyle davacı şirket yetkilileri nezdinde tutulan bir tutanak bulunmadığı, şirket yetkililerine ulaşılamadığını ortaya koyan geçerli belge sunulamadığı, incelemeye başlama tutanağının bir örneğinin mükellefe sonradan tebliğ edildiğini kanıtlayan belge de ibraz edilmediği anlaşıldığından davalı idarece 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un matrah ve vergi arttırımı başlıklı 5.maddesinin 9.fıkrası gerekçe gösterilerek tesis edilen matrah arttırım talebinin reddi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Hukuka aykırılığı tespit edilen dava konusu işlemin matrah artırımına ilişkin olması ve bunun kabul edilmemesi halinde tesis edilecek işlemler göz önünde bulundurulduğunda, uygulanmasının ve uygulamaya devam edilmesinin davacı açısından telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açabileceği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, /09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s