ENGELLİLERE VERGİ AVANTAJLARI

Özelge: Engellilerde ÖTV-KDV İstisnası hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010-7-17-532   07/05/2012
Konu : ÖTV-KDV İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Devlet Hastanesinden almış olduğunuz Sağlık Kurulu Raporuna göre%100 özürlü olduğunuz ve yurt dışından taşıt getireceğinizi belirtilerek, özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) istisnası uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

ÖTV Kanununun 7/2 nci maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV den istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (7.2.1.1) bölümünde açıklandığı üzere, sakatlık dereceleri özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen esaslara göre tespit edilecektir. Söz konusu Yönetmeliğe göre sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engellilerin istisnadan yararlanabilecekleri taşıtınözel tertibatlı olması şartı aranmayacaktır.

Öte yandan, KDV Kanununun 17/4-s maddesi ile “Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları”nın tesliminde KDV uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 16/1-b maddesinde; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin KDV den de istisna olacağı hüküm altına alınmıştır.

Münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecek, ancak istisna hükmünün amacını aşacak şekilde uygulanmasına engel olmak bakımından, özürlüler yanında özürlü olmayan kişilerin de kullanabilecekleri her türlü araç-gereç ve bilgisayar programları KDV ye tabi tutulacaktır.
KDV Kanununun 17/4-s bendindeki “araç” ifadesi günlük yaşama ilişkin olarak kullanılacak araçları kapsamakta olup “motorlu taşıtlar” için KDV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
Buna göre, yurt dışından ithal edeceğiniz araca ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığından (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi alınarak, KDV ve ÖTV istisnası uygulanmasının bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.