VERGİ USUL

Zirai Kazançlar İl Komisyonu

Vergi Usul Kanunu :

Zirai Kazançlar İl Komisyonu
Madde 83
(Değişik: 30/12/1980 – 2365/11 md.) Zirai Kazançlar İl Komisyonu valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezindeki ziraat bankası şube müdürü ve seçilmiş üç üyeden kurulur. Ormancılığa ilişkin konuların görüşülmesinde komisyona veteriner müdürü yerine orman işletme müdürü veya tevkil edeceği bir temsilci katılır.

Komisyonların Yetkileri
Madde 86
Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları kamu idare ve müesseseleri ile Devlet ekonomi kurumlarından ve görevlerinin gerektirdiği sair gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgileri istiyebilirler. Gerekli gördükleri hallerde bilirkişilere inceleme de yaptırabilirler.

Bilgi istemede 148 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Komisyonlarca bu hükümlere göre istenilen bilgileri vermiyenler ve bilir kişiliği kabul ettikleri halde gerekli incelemeleri yapmıyanlar hakkında (Değişik: 11/8/1999 – 4444/13/C-1 md.) mükerrer 355 inci madde hükmü uygulanır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.