GENEL

Vergi Usul Kanununda Yasaklar

Vergi Usul Kanununa göre, vergi işleri ile uğraşan bazı kişiler için bir takım yasaklar öngörülmüştür. Bu yasaklar Vergi Usul Kanununun 6 ncı maddesinde yer almaktadır:


Yasaklar

Madde 6

(Değişik: 23/6/1982 – 2686/2 md.) Beşinci maddede yazılı olanlar:

1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;

2. Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına;

3. Kanunî temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere;

Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar.

Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar.

Categories: GENEL, VERGİ USUL

Tagged as: ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.