VERGİ USUL

Özelge: Yurt dışında mukim firma adına çağrı merkezi olarak yurt dışındaki kişilere verilen hizmetlerin KDV’ye tabi olup olmadığı ve fatura düzeni hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı:45404237-130[16-204]-69844

Tarih: 01.06.2020

Konu: Yurt dışında mukim firma adına çağrı merkezi olarak yurt dışındaki kişilere verilen hizmetlerin KDV’ye tabi olup olmadığı ve fatura düzeni hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde; firmanızın çağrı merkezi hizmeti faaliyetinde bulunduğu, Hollanda’da mukim bir firma adına Hollanda ve Belçika vatandaşlarının telefonla aranarak Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’da kullanılmaya yönelik …card adlı bir ürünün pazarlamasının yapıldığı, yapılan her bir satış üzerinden Hollanda mukimi firmadan prim alındığı, bu hizmete ilişkin aranızda sözleşme düzenlenmediği, ayrıca yine aynı firma adına Hollanda vatandaşlarına Türkiye’de tatil programlarının da satışının yapıldığı, satışı yapılan ürünlerin iade sürecinin bulunduğu, bu süreç sonucunda kesinleşen satışların size mail olarak bildirildikten sonra faturalarının düzenlenerek mail ortamında gönderildiği belirtilerek, verilen bu hizmetin KDV Kanununa göre hizmet ihracı kapsamında sayılıp sayılmayacağı ile verilen hizmetin süreklilik arz etmesi nedeniyle düzenlenecek faturanın yurt dışından gelen ücretin tarihine göre mi yoksa işlemin gerçekleştiği tarihe göre mi düzenleneceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

I- VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 227 nci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”,

– 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

– 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”,

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu bağlamda, bir hizmet ifası/yapılan iş veya emtia satışı için emtiayı satan veya hizmeti/işi yapan mükellef tarafından düzenlenen ve müşterinin borçlandığı meblağı gösteren fatura, tahakkuka ilişkin bir belge olup, işlem bedelinin ödenmesi ile ilişkisi bulunmamakta ve malın teslimi veya hizmetin ifasını müteakip, ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Buna göre, ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen aracılık/pazarlama hizmetlerinize ilişkin olarak, hizmetin tamamlandığı/gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde müşteriniz adına, müşteriniz tarafından yapılacak kesintiler dikkate alınmaksızın hizmet bedeli üzerinden, fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

– (1/1) maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’ de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– (4/1) maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

– (6/b) maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

– (11/1-a) maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu,

– (12/2) maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği

hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “II/A 2.Hizmet İhracı” başlıklı bölümünde, “3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

– Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması,

– Hizmetten yurt dışında faydalanılması,

gerekir.

Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.” açıklamaları yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, 60 No.lu KDV Sirkülerinin “Türkiye’deki İşlemler” başlıklı (1.1.2) ayırımında,”KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, Türkiye’de gerçekleşen mal teslimleri ile Türkiye’de ifa edilen veya yurt dışında ifa edilmekle birlikte Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabidir. Bu teslim ve hizmetlerin yabancı firmalara yapılması bu durumu değiştirmez.

Türkiye’de yapılan, ancak yurt dışında faydalanılan hizmetler ise KDV’nin konusuna girmekle birlikte Kanunun 12/2 nci maddesindeki şartları taşımak kaydıyla KDV’den istisna bulunmaktadır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; firmanız tarafından yurt dışındaki müşterilere çağrı merkeziniz aracılığıyla verilen hizmet, hizmetten özelge talep formunuza ek olarak verilen … dilekçenizde belirtilen ülkelerde faydalanılması halinde, yukarıda sayılan şartlar dahilinde “hizmet ihracı” kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Öte yandan; firmanız tarafından yurt dışında mukim firma adına yurt dışı vatandaşlarına Türkiye tatili programı satışına ilişkin düzenleyeceğiniz faturada, hizmetten Türkiye’de yararlanılması nedeniyle, Katma Değer Vergisi Kanununun (1/1) maddesi uyarınca, KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.