VERGİ YARGISI

VERGİ CEZA İHBARNAMESİ ÜZERİNE KULLANILABİLECEK HUKUK YOLLARI

I-VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA İNDİRME

İ

Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme
Madde 376

(7194 sayılı kanunun 26 ncı maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük: 07.12.2019)Mükellef veya vergi sorumlusu;
1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,
2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i,indirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.
 Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

II-UZLAŞMA


Mükellefler vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı olduğu vergi dairesi veya uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretaryahizmetlerini yürütmekle görevli birime başvurarak ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları için uzlaşma talebinde bulunabilirler.

Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyanına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen
ceza uzlaşma kapsamı dışındadır.(213 sayılı V.U.K. Ek Mad. 1)

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilmememiş veya uzlaşma müzekkeresinde uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellefler veya ceza muhattabı olanlar tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunamazlar.(213 sayılı V.U.K. Ek Mad.11)

III-VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI

A-Dava Açma Süresi :

1-Otuz (30) gündür.
2-Bu süre tebliğ tarihini izleyen günden başlar.
3-Tatil günleri sürelere dahildir. Ancak, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre, tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. Bu sürenin çalışmaya ara verme günlerinde (20 Temmuz-31 Ağustos) bitmesi halinde ara verme süresinin sona erdiği günü izleyen 1 Eylül’den başlamak üzere süre 7 gün uzamış sayılır.(2577 sayılı İ.Y.U.K. Mad. 7.8.61 ve 2575 sayılı D.K. Mad. 86)

B-Dava Açma Şekli :

1-Vergi mahkemesinde dava, mahkeme başkanlığına hitaben yazılmışimzalı dilekçe ile açılır. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri bu dilekçelere eklenir. (Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.)

2-Bu dilekçelerde, tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri davanın konusu ve sebebleri ile dayandığı deliller, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, uyuşmazlık konusu vergi veya vergi cezasının nev’i, miktarı, davanın ilgili bulunduğu yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi, numarası ve mükellef vergi kimlik numarası gösterilir.

Vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde, dava dilekçeleri asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk Konsolosluklarına verilebilir.(2577 sayılı İ.Y.U.K. Mad. 3,4)

IV-ÖDEME

1-İkmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmiş ise; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak BİR AY içinde ödenir. (213 sayılı V.U.K. Mad. 112)

2-Memleketi terk ve ölüm gibi nedenlerle yükümlülüğü kalkanların ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergileri, tahakkuk tarihinden başlayarak BİR AY içinde ödenir. Bu süreler, 6183 sayılı Kanun gereğince teminat teminat gösterdiği takdirde, vergi kanunu ile belli taksit zamanına kadar ve taksit zamanı geçmiş ise ÜÇ AY uzatılır.(213 sayılı V.U.K. Mad.112)

3-Vergi cezaları;

a) Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten: (213 sayılı V.U.K. mad. 368)

b) Cezaya karşı dava açılmışsa vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak: (213 sayılı
V.U.K. Mad. 368)

c) Uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşma tutanağının tebliğ tarhinden itibaren: (213 sayılı V.U.K. Ek Mad. 8)

BİR AY içinde ödenir.

4) Vergi yargısı harçları, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren BİR AY içinde ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanunu Mad.55)

1 reply »

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s