VERGİ USUL

Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Mükelleflere İlişkin Re’sen Terk ve Teminat Düzenlemesi (VUK Genel Tebliği Sıra No:520)

07.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği Sıra No: 520 ile, VUK’un 160/A maddesinde düzenlenen mükellefiyetin re’sen terkine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

VUK 160/A maddesinin temel amacı, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılmasıdır.

213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenen 520 Sıra No.lu Tebliğ metni aşağıdaki gibidir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.