GELİR VERGİSİ

Özelge: Müzik Enstrümanı Harcaması Eğitim harcaması Olarak Matrahtan (GVK:89) İndirilebilir mi?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 11355271-120.04.99[89-2020/35]-E.50913 18.11.2020

Konu : Eğitim harcamaları (müzik enstrümanı)

İlgi : 03/07/2020 tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 28.10.2002 doğumlu kızınızın Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 10 uncu sınıf Arp Sanat Dalı öğrencisi olduğu, öğrenim gördüğü arp enstrümanında kullanılmak üzere 2019 yılında tel aldığınız belirtilerek arp teli alımının eğitim malzemesi alımı olarak değerlendirilerek gelir vergisi beyannamenizde beyan edilen gelirden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, “Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121’inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)” hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Eğitim Giderleri” başlıklı bölümünde “Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Öte yandan 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde tahsilde olan kızınız için yapılan arp teli harcamasının, eğitim malzemesi alımı olarak kabulü ve beyan edilecek gelirin %10’unu aşmaması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirinizden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.