GENEL

Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirme Bedeli

Maddi Duran Varlık Nedir?

Maddi duran varlıklar faaliyetlerde bir yıldan uzun süre kullanılmak üzere edinilen, elle tutulan, gözle görülen, demode olma eskime, aşınma ile değer kaybına uğrayan, satılmak amacı taşımayan fiziki değerlerdir.

Maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. Maliyet bedeli satın alma fiyatından ticari iskontolar ve indirimler çıkarıldıktan sonra, satın alma işleminden doğan giderler ve amaca uygun kullanımı için harcanan maliyetlerden oluşmaktadır. Nakliye ve montaj gideri, gümrük vergileri, noter harcamaları, iade alınmayan vergi resim ve harçlar, maddi duran varlığın amaca uygun kullanımına ilişkin harcamalar, test maliyetleri, maddi duran varlığın maliyetine dahil edilebilecek giderlerdir.

Bu çerçevede, satın alma yoluyla elde edilen bir maddi duran varlığın maliyetine dâhil edilebilecek unsurlar arasında aşağıdakiler gösterilebilir:

  • a) Nakliye ve montaj giderleri.
  • b) Gümrük vergileri.
  • c) Noter, mahkeme, kıymet takdiri vb. giderler.
  • ç) Satın alma sırasında ödenen, iade alınamayan vergi, resim ve harçlar.
  • d) Varlıkla ilgili olarak yapılan işlerden dolayı serbest meslek erbabına ödenen ücretler.
  • e) Varlığın yerleştirileceği yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler.
  • f) Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılması ve varlığın yerleştirileceği yerin veya arsanın hazırlanması için katlanılan giderler.
  • g) Varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetleri. Ancak bu aşamada üretilen ürünlerden elde edilen hasılat bu maliyetlerden indirilir.

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde maddi duran varlıklar, finansal durum tablosunun aktifinde duran varlıklar içerisinde yer almaktadır ve ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli üzerinden muhasebe kayıtlarına alınmaktadır. Maliyet bedeli, Vergi Usul Kanunu (VUK) madde 262’de bir iktisadi kıymetin ele geçirilmesi ya da değerini artırmak için gerçekleştirilen ödemeler ve bu kıymetle ilgili giderlerden oluşur. VUK’a göre bir iktisadi kıymetin maliyet bedeli tespit edilirken, elde etme maliyetine ek olarak bu kıymetin kullanılacak hale gelmesi için iktisadi kıymetin değerinde artış sağlayacak harcamalar da dahil edilmektedir.

İktisadi varlığın alış fatura tutarı, gümrük vergisi bu varlığın işyerine getirilmesi için yapılan yükleme, boşaltma, taşıma ile sigorta-ya ait giderler, eğer vadeli alış yapıldıysa dönem sonuna kadar ortaya çıkacak finansman giderleri ve kur farkları, maliyet bedeli kapsamında değerlendirilecektir.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.