MALİYE BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI VE MÜFETTİŞLİĞİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Teftiş Başkanlığı” başlıklı 227/B maddesinde; Başkanlığın, Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görev ve yetkileri kullanacağı hükme bağlanmıştır:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili gerekli önlemleri almak veya aldırmak,

b) İlgili mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkisini Bakanlığın diğer hizmet birimlerinin görev alanına girmediği durumlarda kullanmak,

c)İç denetim birimi ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından Teftiş Başkanlığına bildirilen konularda gerekli inceleme, denetim ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mezkûr maddenin 4’üncü fıkrasında yer alan yetkiye istinaden çıkarılan ve 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

İlgili Yönetmelik hükmüne göre Başkanlığımızın görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak soruşturma, inceleme ve denetim işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili gerekli önlemleri almak veya aldırmak.

b) İlgili mevzuatın Bakanlığa tanıdığı soruşturma, inceleme ve denetim yetkilerini Bakanlığın diğer hizmet birimlerinin görev alanlarına girmediği durumlarda kullanmak.

c) İç denetim birimi ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından Başkanlığa bildirilen konularda gerekli soruşturma, inceleme ve denetim faaliyetlerini yürütmek.

ç) Başkanlığın amaçlarını gerçekleştirmek için, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek, Başkanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve verimliliği teşvik eden çalışmalar yapmak.

d) Başkanlığın görev alanına ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri uluslararası ve kamu denetim standartları ile uyumlu olarak geliştirmek, faaliyet alanına ilişkin rehberler hazırlamak.

e) Başkanlığın kendi faaliyet alanı ile ilgili risk esaslı denetim uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

f) İlgili mevzuat çerçevesinde Hazine ve Maliye Müfettişlerinin uyacakları etik kuralları belirlemek.

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

HAZİNE VE MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı emrinde; Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak soruşturma, inceleme ve denetim yapmak üzere Hazine ve Maliye Müfettişi istihdam edilmektedir.

Görev ve Yetkileri

– Hazine ve Maliye Müfettişlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

* Yapılan görevlendirme üzerine, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak soruşturma, inceleme ve denetim yapmak ve çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri rapor veya yazıları Başkanlığa intikal ettirmek,

* Yürüttükleri soruşturma, inceleme ve denetim sürecinde görevlendirmelerinin dışında kalan bir hususla ilgili öğrenmiş oldukları kanuna aykırılıklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu ivedilikle Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde; delilleri toplamak ve ilgili mercilere iletilmesini sağlamak,

* Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülen yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

* Başkanlığın görevlendirmesi üzerine yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, toplantı ve eğitim programlarına katılmak,

* Refakatlerine verilen Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

* Başkan tarafından verilen veya mevzuatla öngörülen diğer görevleri yapmak.

– Hazine ve Maliye Müfettişleri, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Yazılı Sınav Konuları

MALİYE:

Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin

Genel Esasları, Kamu Maliyesi

MUHASEBE:

Genel Muhasebe

Temel Şirketler Muhasebesi

Temel Maliyet Muhasebesi

Mali Tablolar Analizi

HUKUK:

Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı

Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları

Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

İKTİSAT:

Mikro ve Makro İktisat

İktisadi Düşünceler Tarihi

Para Teorisi ve Politikası

Türkiye Ekonomisi

Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

Güncel Ekonomik Sorunlar

Yazılı ve Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi ve Atanma

– Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sözlü sınav puanının en az 70 olması şarttır.

– Yazılı ve sözlü sınav puanı ortalaması dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre kadro sayısı kadar aday, Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.

Categories: MALİYE BAKANLIĞI

Bir Cevap Yazın