ÖTV

Birden fazla şehit yakını bulunan aile fertlerinin ÖTV istisnalı araç alımı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-135-502465 28.11.2017

Konu: Birden fazla şehit yakını bulunan aile fertlerinin ÖTV istisnalı araç alımı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, babanız …… ile kardeşleriniz …….. ve ……..’nin 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği belirtilerek, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında her bir şehit için tarafınızdan ve diğer şehit yakınları tarafından araç iktisap edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına, 7/9/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 6745 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle eklenen, (8) numaralı bent ile, bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 GTİP numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı özel tüketim vergisinden müstesna edilmiştir.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin uygulama usul ve esaslarına yönelik açıklamalara, 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/6) bölümünde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu istisnadan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan;

a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan,

b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden

hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilmektedir.

Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/6.3.) bölümünde, istisnadan yararlanma hakkının, belirtilen kişilerin eş veya çocuğuna, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasına tanınmış olduğu, bu yakınlardan hiçbirisinin olmaması veya istisna hakkından yararlanmamaları durumunda dahi istisnadan yararlanma hakkının, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün kardeşi, yeğeni, kayın hısımları vb. başka bir yakını tarafından kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, anılan Genel Tebliğin (II/C/6.4) bölümünde belirtildiği üzere, istisnadan yararlanacak kişiler tarafından;

  • Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün yakını olduğunu gösterir Malullük Durum Belgesinin,
  • Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulüne ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesinin,
  • Gerektiği durumda noter nezdinde düzenlenmiş Feragat Beyanı Belgesinin

ÖTV mükellefine veya gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Merkezi Nüfus İdare Sisteminden (MERNİS) yapılan Nüfus Kayıt Örneği Sorgulamasında; …….. T.C. kimlik numaralı ………, …….. T.C. kimlik numaralı …….. ve ……… T.C. kimlik numaralı ……..’nin 8/8/1993 yılında hayatlarını kaybettikleri, ………’nin evli ve 11 çocuk babası olduğu, çocuklarından …….. ve ………’nin medeni halinin ise bekar olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan, babanız ile kardeşlerinizin 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının hangi bendi (a, b, c, ç bentlerinden hangisi) kapsamında bulundukları hususunun tarafınızca Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ÖTV (Mamullük) Durum Belgesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, hayatını kaybetmiş babanız ile kardeşlerinizin 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerinde sayılanlardan olması ve bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ÖTV (Malullük) Durum Belgesi ile tevsik edilmesi kaydıyla, babanız …….’den dolayı anneniz ……. veya çocuklarından birinin, kardeşleriniz …….. ve ………..den dolayı ise sadece annenizin mezkûr Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve belirtilen belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/8) maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanması mümkündür. Hayatını kaybetmiş babanız ile kardeşlerinizin 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) veya (ç) bentlerinde sayılanlardan olması halinde ise istisnadan yararlanılamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.