HARÇLAR

Şehit Yakınının Alacağı Silahta Ruhsat Harcı İstisnası

Terör saldırısında babasını kaybeden bir şehit yakını, ateşli silah ruhsat harcı istisnasından yararlanıp yararlanamayacağını Gelir İdaresi Başkanlığından özelge ile sormuştur. Verilen cevapta;

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 7. maddesinin dördüncü fıkrası ile barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerin yakınlarına harç muafiyeti getirildiği belirtilerek, terör saldırısı nedeniyle şehit sayılanların silah ruhsat harcı istisnasından yararlanamayacağı belirtilmiştir.

vergidosyasi.com


T.C.

VAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : 60757842-492-7 16/02/2016

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, terör saldırısı nedeniyle vefat eden babanızdan dolayı şehit yakını sayıldığınızı ve tarafınıza nakdi tazminat ödendiğini belirterek, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun uyarınca, satın almak istediğiniz silah için harç ödeyip ödemeyeceğiniz hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu, Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” başlıklı bölümünün 16 ncı fıkrasında ise silah taşıma ve bulundurma vesikalarından aranılacak harç tutarları belirlenmiştir.

            Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin ilk fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişiler ile ilgili işlemlerden harç alınmayacağı; 125 inci maddesinde de bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

            Öte yandan, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde,

             “…

            Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa Göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta ve olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

            Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.”

hükmü yer almaktadır.

            Söz konusu maddenin dördüncü fıkrası ile barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerin yakınlarına harç muafiyeti getirilmiştir.

            Özelge talep formunuz ekindeki … İl Emniyet Müdürlüğünün bila tarih ve … sayılı onayından, babanızın 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar kapsamında bulunmadığı anlaşıldığından, satın aldığınız silah nedeniyle ruhsat harcı muafiyetinden yararlanmanız mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.