VERGİ USUL

2021 Yılı Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı

2021 yılı için tahakkuktan vazgeçme sınırı 522 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 43 TL olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu

Tahakkuktan Vazgeçme
Mükerrer Madde 115

(Ek: 4/12/1985 – 3239/10 md.) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı (Değişik: 11/8/1999 -4444/13/C-3) 1.000.000 lirayı (1.000.000 lira dahil) (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020’dan itibaren 40 -TL, 522 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 01.01.2021’den itibaren 43 TL) aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir.

Bir Cevap Yazın