KATMA DEĞER VERGİSİ

1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI

1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI

KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER (TABLO-12)

KOD – KDVK İlgili Madde – İşlem Açıklamaları

201 17/1 Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler

202 17/2-a Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler

204 17/2-c Yabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının yapacakları bağışlarla ilgili mal ve hizmet alışları

205 17/2-d Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri

206 17/2-e Mesleki kuruluşların işlemleri

207 17/3 Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin işlemleri

208 17/4-c Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri

209 17/4-e Banka ve sigorta muamaleleri vergisi kapsamına giren işlemler

211 17/4-h Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu teslimleri

212 17/4-ı Serbest bölgelerde verilen hizmetler

213 17/4-j Boru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı

214 17/4-k Organize sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı

kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri

215 17/4-l Varlık yönetim şirketlerinin işlemleri

216 17/4-m Tasarruf mevduatı sigorta fonunun işlemleri

217 17/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri

218 17/4-o Gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri, gümrüklü sahalar ve vergisiz satış yapılan mağazalarla ilgili hizmetler

219 17/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri

220 17/4-r İştirak hisseleri ve gayrimenkul satışları

221 Geçici 15 Konut yapı kooperatifleri, belediyeler ve sos. güv. kuruluşlarıına verilen inşaat taahhüt hizmeti

223 Geçici 20/1 Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler

225 Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bilgisayar bağışları ile ilgili teslimler

226 17/2-b Özel okullar, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri

227 17/2-b Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler

228 17/2-b Kanunun (17/1) maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler

229 17/2-b Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda,temizlik,giyecek ve yakacak maddeleri

230 17/4-g Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taş teslimleri

231 17/4-g Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları teslimi

232 17/4-g Döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse sene nedi, tahvil teslimleri

234 17/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi

235 16/1-c Transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimi

236 19/2 Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınmayan)

237 17/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Tesliminden Sonraki Teslimi

238 17/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri ile Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri

239 17/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri, Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri

240 17/4-z Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayrimaddi Hakların Kiralanması,Devri ve Satışı

250 Diğerleri

TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER (TABLO-13)

KOD NO. KDVK MD. NO AÇIKLAMA

301 11/1-a Mal ihracatı

302 11/1-a Hizmet İhracatı

303 11/1-a Roaming hizmetleri

304 13/a Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları

305 13/b Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler

306 13/c Petrol aramaları ve petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler

307 13/c Maden Arama, Altın, Gümüş veya Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler KDVGUT-(II/B-4)] 308 13/d Teşvikli yatırım mallarının teslimi

309 13/e Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi

310 13/f Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler

311 14/1 Uluslararası taşımacılık 312 15/a Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler

313 15/b Uluslarası kurulaşlara yapılan teslim ve hizmetler

314 19/2 Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslar arası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınan)

315 14/3 İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı romorklara yapılan motorin teslimleri

316 11/1-a Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler

317 17/4-s Özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarına ilişkin araç-gereç ve bilgisayar programları

318 Geçici 29 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, 3359 sayılı Kanuna göre kiralama karşılığı yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin projeler ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan

319 13/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri

320 Geçici 16 İsmep Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslim ve Hizmetler

321 Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ve bu teşkilatlara bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili bunlara yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları

322 11/1-a Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan TeslimlerKDVGUT-(II/A1.2)]

323 13/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

324 13/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri

325 13/ı Yem Teslimleri

326 13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi

327 13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi

350 Diğerleri


DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER (TABLO-14)

405 11/1-c ve Geçici 17 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimleri İle İlgili Yüklenilen KDV Farkı (20)

406 29/2 Yılı İçinde Aylık Mahsuben İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade (21)

408 11/1-b Türkiyede İkamet etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV *KDVGUT-(II/A-5)](22)

409 9/1 İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.3)]

410 9/1 Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.1)]

411 9/1 Temizlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.10)]

412 9/1 Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C2.1.3.2.10)]

413 9/1 Özel Güvenlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.5)]

414 9/1 Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.3)]

415 9/1 Yemek Servis Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)]

416 9/1 Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetlerde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.2)]

18 9/1 Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Alüminyum Ve Kurşun Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]

419 9/1 Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ve Bunların Alaşımlarından Elde Edilen Ürünlerin Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.2)]

420 9/1 Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.6)]

421 9/1 İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.5)]

423 9/1 Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDV GUT -(C-2.1.3.2.7)]

428 9/1 Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.5)]

430 9/1 Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]

431 9/1 Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.8)]

432 9/1 Organizasyon Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)]

433 9/1 Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.9)]

434 9/1 Servis Taşımacılığı Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C2.1.3.2.11)]

435 9/1 Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C2.1.3.2.12)]

436 9/1 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerdeki İdare, Kurum Ve Kuruşlara Yapılan Diğer Hizmetlerde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-.1.3.2.13)]

437 9/1 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.4)]

438 9/1 Ağaç ve Orman Ürünleri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C2.1.3.3.6)]

439 29/2 İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade (YILLIK) (23)

440 Geçici 30 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari 500 Milyon TL Tutarında Sabit Yatırım Öngörülen Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen KDV

441 19/2 USULÜNE UYGUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDA ÖDENEN VE İADEYE KONU OLAN KDV

450 Diğerleri

Bir Cevap Yazın