KURUMLAR VERGİSİ

2020 Hesap Dönemi İçin Geçerli Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirim Oranı

Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) uyarınca; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebilmesi mümkündür.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca indirim uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, 2020 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %19,62 oranı dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda nakit sermaye artırımı faiz indiriminden 2020 yılı kurumlar Vergisi beyannamesinde veya geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla yararlanılması söz konusu olacaktır. Yeterli kazanç bulunmaması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan nakit sermaye artırımı indirim tutarı izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde geçici vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilecektir.

Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.