AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

Emlakçıların MASAK (Karapara) Yükümlülükleri

Emlakçılar MASAK Mevzuatı Kapsamında Yükümlü Sınıfına Girmektedir.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin uçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, gerek uluslararası alanda gerekse iç hukukta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda kendisine görevler yüklenen kurumu, kuruluş ve kişiler “Yükümlü” olarak isimlendirilmektedir.

Yükümlüler; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelede “önleyici tedbirler” kapsamında getirilen; yükümlülüklerin tespiti, şüpheli işlem bildirimi, devamlı bilgi verme, bilgi ve belge verme ile muhafaza ve ibraz) usul ve esaslarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadırlar.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin d fıkrasında ve 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı R.G.’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in (Tedbirler Yönetmeliği) 4’üncü maddesi uyarınca “Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler”, kamu oyunda yaygın isimlendirme ile “emlakçılar” yükümlü olarak sayılmaktadır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) emlakçıların yükümlülüklerini açıklayan broşür yayınlamış olup söz konusu broşürde emlakçıların MASAK yükümlülükleri açıklanmıştır. Söz konusu broşüre aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür:

TİCARET AMACIYLA TAŞINMAZ ALIM SATIMIYLA UĞRAŞANLAR İLE BU İŞLEMLERE ARACILIK EDENLER (EMLAKÇILAR)
İÇİN

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.