TAHSİLAT 6183

Borçlunun Ölümü Halinde Amme Alacakları

6183 sayılı Kanunun 7. maddesinde borçlunun ölümü halinde amma alacakları ile ilgili konu düzenlenmiştir.

Borçlunun ölümü:
Madde 7
Borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik edilir. Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelelere devam olunur. Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren haller bu hükmün dışındadır.

Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasçı, deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme alacağından mirastan kendisine düşen miktar ile mesuldür.

Defter tutma muamelesinin devamı müddetince satış yapılamaz.

Cezaların şahsiliği ilkesi gereği ölüm halinde vergi cezaları düşer. Buna bağlı olarak cezalardan kaynaklı amme borçları da düşer. Bu konuya ilişkin düzenleme Vergi Usul Kanununun “Ölüm” başlıklı 372. maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir:

Ölüm
Madde 372

Ölüm halinde vergi cezası düşer.

Categories: TAHSİLAT 6183

Tagged as: , ,

Bir Cevap Yazın